Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε γεωλογικούς σχηματισμούς μπορεί να προλαμβάνει και να ελαχιστοποιεί τις βλαβερές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι αυτή η πρακτική εκτελείται με ασφάλεια.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

ΣΎΝΟΨΗ

Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε γεωλογικούς σχηματισμούς μπορεί να προλαμβάνει και να ελαχιστοποιεί τις βλαβερές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι αυτή η πρακτική εκτελείται με ασφάλεια.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΟΔΗΓΊΑ;

Η παρούσα οδηγία, γνωστή ως οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS), θεσπίζει νομικό πλαίσιο που βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της περιβαλλοντικά ασφαλούς αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Οι γεωλογικοί τόποι αποθήκευσης CO2 πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ασφαλείς. Δεν μπορούν να αναμειγνύονται με υδάτινες μάζες (λόγω πιθανών αρνητικών επιδράσεων του CO2 που τοποθετείται σε στήλη ύδατος) ή να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία. Ο καθορισμός της καταλληλότητας των εν λόγω τόπων περιλαμβάνει αυστηρή διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων, κατάρτιση στατικού και δυναμικού μοντέλου σε υπολογιστή για την εκπόνηση τρισδιάστατου μοντέλου του υποψήφιου συγκροτήματος αποθήκευσης, χαρακτηρισμό ευαισθησίας εφαρμόζοντας διάφορες προσομοιώσεις στο τρισδιάστατο μοντέλο, και εκτίμηση κινδύνου χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί στις προηγούμενες φάσεις.

Απαιτούνται άδειες για τη χρήση των τόπων αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Οι αιτήσεις αδειών, που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της σχετικής χώρας της ΕΕ, πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η αναμενόμενη ασφάλεια του τόπου αποθήκευσης, η ποσότητα CO2 που πρόκειται να εγχυθεί, μέτρα για την πρόληψη σημαντικών ανωμαλιών και το προτεινόμενο σχέδιο παρακολούθησης. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει μια μη δεσμευτική γνώμη για την άδεια αποθήκευσης σε μορφή σχεδίου για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλη την ΕΕ, ενισχύοντας, έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Αφού εκδοθεί η άδεια, η αρμόδια αρχή την επανεξετάζει πέντε χρόνια μετά τη χορήγησή της και στη συνέχεια ανά δεκαετία.

Δεν επιτρέπεται να προστίθενται απόβλητα ή άλλες ύλες στους τόπους αποθήκευσης CO2 με σκοπό τη διάθεση. Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων CO2 από τους φορείς εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή μία φορά τον χρόνο. Στο μεταξύ, το σχέδιο παρακολούθησης πρέπει να επικαιροποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης ανά πενταετία και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση διαρροής, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως δράση από τον φορέα εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης (ή την αρμόδια αρχή, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης αδυνατεί να λάβει αμέσως δράση) σύμφωνα με το σχέδιο διορθωτικών μέτρων που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ως τμήμα της άδειας αποθήκευσης.

Οι τόποι αποθήκευσης κλείνουν εάν υφίσταται τεκμηριωμένη αίτηση και οι όροι που έχουν δηλωθεί στην άδεια δεν έχουν τηρηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης, ή εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να κλείσει τον τόπο μετά την ανάκληση της άδειας. Μετά το κλείσιμο, ο φορέας εκμετάλλευσης παραμένει υπεύθυνος για τον τόπο αποθήκευσης μέχρι να πληρούνται οι όροι για τη μεταβίβαση της ευθύνης (κυρίως ο όρος ότι το CO2 θα αποθηκευτεί πλήρως και μόνιμα).

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Από τις 25 Ιουνίου 2009. Τροποποίησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Η παρούσα οδηγία αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2009.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία το CO2 από μεγάλες πηγές, όπως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, δεσμεύεται, συμπιέζεται και μεταφέρεται σε τόπους αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι είναι, σε γενικές γραμμές, βαθιά υπόγεια στρώματα πορώδους βράχου που καλύπτονται από αδιαπέραστο βράχο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι το CO2 δεν διαρρέει στην ατμόσφαιρα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

25.6.2009

25.6.2011

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114-135

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (COM(2014) 99 final της 25.2.2014)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.03.2015