Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που εφαρμόζονται στα επιφανειακά ύδατα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2008/105/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία ορίζει πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας και για οκτώ άλλους ρύπους. Στις εν λόγω ουσίες περιλαμβάνονται τα μέταλλα κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος και νικέλιο, καθώς και οι ενώσεις τους: βενζόλιο· πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ – PAH) και ορισμένα φυτοφάρμακα. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες προτεραιότητας χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες.

Τα ΠΠΠ της οδηγίας 2008/105/ΕΚ είναι όρια σχετικά με τη συγκέντρωση των ουσιών προτεραιότητας και 8 άλλων ρύπων στα ύδατα (ή στους ζώντες οργανισμούς*), ήτοι κατώτατα όρια που δεν πρέπει να υπερβαίνονται για την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης. Υπάρχουν 2 είδη προτύπων υδάτων:

Τα ΠΠΠ είναι διαφορετικά για τα εξής:

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τα ΠΠΠ. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι συγκεντρώσεις των ουσιών οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται σε ιζήματα ή/και ζώντες οργανισμούς δεν αυξάνονται σημαντικά.

Οδηγία 2013/39/ΕΕ

Η οδηγία 2013/39/ΕΕ επικαιροποίησε τα ΠΠΠ για 7 από τις 33 αρχικές ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες των εν λόγω ουσιών.

Τα αναθεωρημένα ΠΠΠ για αυτές τις 7 υφιστάμενες ουσίες προτεραιότητας έπρεπε να ληφθούν υπόψη για πρώτη φορά στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών των χωρών της ΕΕ από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων για τις εν λόγω ουσίες έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Η οδηγία περιλαμβάνει 12 πρόσφατα χαρακτηρισμένες ουσίες προτεραιότητας, για τις οποίες τα ΠΠΠ έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση πρόσθετων προγραμμάτων παρακολούθησης και των προκαταρκτικών προγραμμάτων μέτρων που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2018, με σκοπό την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων για τις εν λόγω ουσίες έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027.

Κατάλογος επιτήρησης

Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2013/39/ΕΕ απαιτείται από την Επιτροπή η κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες πρέπει να συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας ιεράρχησης. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/840 καταρτίζει τον πιο πρόσφατο κατάλογο επιτήρησης.

Ζώνες ανάμειξης

Η οδηγία 2008/105/ΕΚ απαιτεί επίσης από τις χώρες της ΕΕ τον καθορισμό ζωνών ανάμειξης κοντά σε σημεία απόρριψης, στα οποία είναι δυνατή η υπέρβαση των ΠΠΠ εφόσον η υπόλοιπη επιφάνεια υδάτινης μάζας συμμορφώνεται προς τα εν λόγω πρότυπα. Αυτές οι περιοχές πρέπει να ορίζονται σαφώς στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζονται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Κατάλογοι

Για κάθε περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταμού, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταρτίζουν κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας. Βάσει του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή θα επαληθεύει εάν σημειώνεται πρόοδος προς τους εξής στόχους:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 13 Ιανουαρίου 2009 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 13 Ιουλίου 2010.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η συμμόρφωση με τα ΠΠΠ θα ωφελήσει τόσο τους πολίτες όσο και το περιβάλλον. Θα πρέπει να μειωθεί το κόστος της επεξεργασίας των επιφανειακών υδάτων 0που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος και να βελτιωθεί η υγεία των φυτών και των ζώων που ζουν στα εν λόγω ύδατα, καθώς και των ζώων που καταναλώνουν τα εν λόγω ύδατα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επιφανειακά ύδατα: Ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα και παράκτια ύδατα. Τα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνουν επίσης τα χωρικά ύδατα σε ό,τι αφορά τη χημική κατάσταση.
Ζώντες οργανισμοί: η πανίδα και η χλωρίδα σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα ή περιοχή

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84-97)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/840 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2018, για την κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης ουσιών για παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/495 της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 7.6.2018, σ. 9-12)

τελευταία ενημέρωση 26.10.2018