Ξένα και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 — χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται για:

Δεν εφαρμόζεται:

Καλύπτει όλα τα υδρόβια είδη, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τμήματος το οποίο θα μπορούσε να επιζήσει και να αναπαραχθεί.

Μέτρα για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει:

Άδειες

Για οποιαδήποτε μετακίνηση ξένου υδρόβιου οργανισμού σε εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας απαιτείται άδεια από τη χώρα υποδοχής της ΕΕ. Για να λάβει αυτή την άδεια, ο επιχειρηματίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να υποβάλει αίτηση με την οποία παρέχει ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Συνήθης μετακίνηση

Στην περίπτωση μετακίνησης από πηγή η οποία είναι γνωστό ότι δεν εγείρει κίνδυνο για το περιβάλλον, η αρμόδια αρχή δύναται να εκδώσει άδεια η οποία θα αναφέρει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για απομόνωση* ή πιλοτική απελευθέρωση*.

Μη συνήθης μετακίνηση

Στην περίπτωση μη συνήθους μετακίνησης, πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Εάν το επίπεδο του κινδύνου αξιολογείται ως μεσαίο ή υψηλό, ο αιτών και η οικεία διοικητική αρχή πρέπει να εξετάσουν εάν υπάρχουν τρόποι μείωσης του κινδύνου σε χαμηλό επίπεδο. Εάν ο κίνδυνος μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο, η αρμόδια αρχή δύναται να εκδώσει άδεια, στην οποία θα αναφέρονται, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για απομόνωση, πιλοτική απελευθέρωση ή παρακολούθηση*.

Μετακινήσεις που επηρεάζουν γειτονικές χώρες της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ που ενδεχομένως να επηρεαστούν από μια μετακίνηση θαλάσσιων οργανισμών πρέπει να ενημερωθούν και να αποστείλουν τα σχόλιά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα επιβεβαιώσει, θα ακυρώσει ή θα τροποποιήσει την άδεια.

Μητρώο

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να τηρούν αρχείο των εισαγωγών και των μετατοπίσεων το οποίο περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Τα μητρώα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ διαθέτει ειδική ιστοσελίδα σχετικά με τον κανονισμό και το μητρώο είναι γενικά προσβάσιμο από εκεί.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός των κεφαλαίων Ι και ΙΙ, καθώς και το άρθρο 24 (λεπτομερείς κανόνες και προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο), τα οποία εφαρμόζονται από τις 18 Ιουλίου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν ένα από τα βασικά αίτια απώλειας βιοποικιλότητας, μέσω:

Αυτή η επίπτωση στο περιβάλλον έχει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υδατοκαλλιέργεια: η εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εκτροφής ή καλλιέργειας, μέχρι και τη στιγμή της συλλογής τους.
Απόν σε τοπικό επίπεδο είδος: οποιοδήποτε υδρόβιο είδος το οποίο απουσιάζει σε τοπικό επίπεδο από μια ζώνη εντός της φυσικής περιοχής κατανομής του για βιογεωγραφικούς λόγους.
Ξένο είδος:
Εισαγωγή: η διαδικασία με την οποία ένα ξένο είδος μετακινείται σκοπίμως σε περιβάλλον εκτός της φυσικής ζώνης κατανομής του προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια.
Μετατόπιση: η διαδικασία με την οποία ένα απόν σε τοπικό επίπεδο είδος μετακινείται σκοπίμως εντός της φυσικής ζώνης κατανομής του προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια σε περιοχή στην οποία δεν υπήρχε προηγουμένως.
Απομόνωση: σκοπός της είναι η διατήρηση των σχετικών οργανισμών σε πλήρη απομόνωση για αρκετό χρονικό διάστημα για τη δημιουργία ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, για τον εντοπισμό ειδών που είναι τυχαία παρόντα και για την επιβεβαίωση της απουσίας παθογόνων και ασθενειών. Η εγκατάσταση απομόνωσης πρέπει να πληροί λεπτομερείς προδιαγραφές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό (παράρτημα ΙΙΙ).
Πιλοτική απελευθέρωση: το αρχικό στάδιο απελευθέρωσης υδρόβιων οργανισμών σε μικρή κλίμακα με βάση ειδικά μέτρα περιορισμού και πρόληψης. Πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση των εν λόγω οργανισμών ή η μείωση της πυκνότητάς τους, στην περίπτωση απρόβλεπτων κινδύνων για το περιβάλλον ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς.
Παρακολούθηση: πρέπει να διενεργείται για τουλάχιστον δύο έτη μετά την απελευθέρωση των οργανισμών στο νέο περιβάλλον τους, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι επιπτώσεις προβλέφθηκαν με ακρίβεια ή εάν υπάρχουν πρόσθετες ή διαφορετικές επιπτώσεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1-17)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 535/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (ΕΕ L 156 της 14.6.2008, σ. 6-9)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 506/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 36-37)

τελευταία ενημέρωση 18.12.2018