Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην ΕΕ

Οι πλημμύρες συνιστούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομία και το περιβάλλον. Με την παρούσα οδηγία η ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για την αξιολόγηση, τη χαρτογράφηση και τον σχεδιασμό με στόχο τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

ΣΥΝΟΨΗ

Οι πλημμύρες συνιστούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομία και το περιβάλλον. Με την παρούσα οδηγία η ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για την αξιολόγηση, τη χαρτογράφηση και τον σχεδιασμό με στόχο τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας στην Ευρώπη.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός πλαισίου μέτρων για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας στην ΕΕ μέσω της αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας σε λεκάνες απορροής ποταμού και παράκτιες περιοχές, τη χαρτογράφηση των περιοχών που κινδυνεύουν από σημαντικές πλημμύρες και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βασισμένων στη στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρόλο που οι πλημμύρες αποτελούν φυσικά φαινόμενα που δεν μπορούν να προληφθούν πλήρως, η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την πιθανότητα επέλευσης τους καθώς και τον αντίκτυπό τους. Ο κίνδυνος πλημμύρας και η κλίμακα ζημιών θα αυξηθούν στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της κακοδιαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, των κατασκευών σε περιοχές που απειλούνται από πλημμύρες και της αύξησης του πληθυσμού και των κατοικιών στις εν λόγω περιοχές.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες λεκάνες απορροής ποταμού στην Ευρώπη είναι κοινές μεταξύ των χωρών, η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική, εφόσον επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου και συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2007/60/ΕΚ

26.11.2007

25.11.2009

ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27-34

τελευταία ενημέρωση 22.04.2015