Σύμβαση της Γενεύης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ για τη σύναψη της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση ορίζεται ως η από τον άνθρωπο άμεση ή έμμεση αποβολή στην ατμόσφαιρα ουσιών που έχουν επιζήμιες συνέπειες σε άλλη χώρα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και για τις οποίες γενικά δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των ρύπων που προέρχονται από μεμονωμένες πηγές ή ομάδες πηγών εκπομπής.

Δυνάμει αυτής της σύμβασης έχουν συνταχθεί συνολικά 8 ξεχωριστά πρωτόκολλα:

Πολιτική συνεργασία

Η σύμβαση απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές, ιδίως συστήματα διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνέρχονται τακτικά (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) ώστε να αξιολογούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και να συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν τη σύμβαση.

Επιστημονική συνεργασία

Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν κοινές ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες, κυρίως για τη μείωση των εκπομπών των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, για την παρακολούθηση και καταμέτρηση των επιπέδων των ρύπων και των συγκεντρώσεων των εν λόγω ρύπων, καθώς επίσης για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των εν λόγω ρύπων στην υγεία και στο περιβάλλον.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως για δεδομένα που αφορούν:

Συνεργασία για την παρακολούθηση της ρύπανσης

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 11 Ιουνίου 1981.

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 1983, 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του 24ου μέσου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1981, περί συνάψεως της συμβάσεως για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981)

Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση — Ψήφισμα για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 86/277/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ) (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 1)

Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1993, που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους (ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 14-15)

Απόφαση 98/686/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου [ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 34)

Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (ΕΕ L 85 της 29.3.1999, σ. 1-22)

Απόφαση 2001/379/ΕΚ του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα [ΕΕ L 134 της 17.5.2001, σ. 40)

Απόφαση 2003/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της13ης Ιουνίου 2003, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (ΕΕ L 179 της 17.7.2003, σ. 1-2)

Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35-36)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/768 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2016, σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις (ΕΕ L 127 της 18.5.2016, σ. 8-20)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/769 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2016, για την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης (ΕΕ L 127 της 18.5.2016, σ. 21-31)

τελευταία ενημέρωση 08.12.2016