Σύμβαση της Γενεύης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ για τη σύναψη της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση ορίζεται ως η από τον άνθρωπο άμεση ή έμμεση αποβολή στην ατμόσφαιρα ουσιών που έχουν επιζήμιες συνέπειες σε άλλη χώρα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και για τις οποίες γενικά δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ των ρύπων που προέρχονται από μεμονωμένες πηγές ή ομάδες πηγών εκπομπής.

Δυνάμει αυτής της σύμβασης έχουν συνταχθεί συνολικά τα εξής 8 ξεχωριστά πρωτόκολλα.

Πολιτική συνεργασία

Η σύμβαση απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές, ιδίως συστήματα διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνέρχονται τακτικά (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) ώστε να αξιολογούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και να συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν τη σύμβαση.

Επιστημονική συνεργασία

Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν κοινές ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες, κυρίως για τη μείωση των εκπομπών των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, για την παρακολούθηση και καταμέτρηση των επιπέδων των ρύπων και των συγκεντρώσεων τους, καθώς επίσης για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεών τους στην υγεία και στο περιβάλλον.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως για δεδομένα που αφορούν:

Συνεργασία για την παρακολούθηση της ρύπανσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 1983, 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του 24ου μέσου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση — Ψήφισμα για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981, σ. 13-24)

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1981, περί συνάψεως της συμβάσεως για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (ΕΕ L 171 της 27.6.1981, σ. 11-12)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1757 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (ΕΕ L 248 της 27.9.2017, σ. 3-75)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/768 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2016, σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις (ΕΕ L 127 της 18.5.2016, σ. 8-20)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/769 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2016, για την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης (ΕΕ L 127 της 18.5.2016, σ. 21-31)

Οδηγία 2010/75/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17-119)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35-36)

Πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 37-71)

Απόφαση 2003/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (ΕΕ L 179 της 17.7.2003, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μειώση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (ΕΕ L 179 της 17.7.2003, σ. 3-54)

Απόφαση 2001/379/ΕΚ του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα (ΕΕ L 134 της 17.5.2001, σ. 40)

Πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα (ΕΕ L 134 της 17.5.2001, σ. 41-64)

Απόφαση 98/686/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου (ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 34)

Πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου (ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 35-56)

Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1993, που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους (ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 14-15)

Πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους (ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 16-26)

Απόφαση 86/277/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ) (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 1)

Πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 2-5)

τελευταία ενημέρωση 08.09.2020