Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία ορίζει:

Χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων

Τα υπόγεια ύδατα θεωρείται ότι έχουν καλή χημική κατάσταση εφόσον:

Η παρουσία ρύπων στα υπόγεια ύδατα

Πρόληψη και περιορισμό απορρίψεων ρύπων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιανουαρίου 2007. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 16 Ιανουαρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19-31)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 01.03.2017