Όρια εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι το κοινό προστατεύεται από κινδύνους για την υγεία λόγω της ρύπανσης του αέρα και ότι τα υφιστάμενα επίπεδα ρύπανσης δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/81/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι το κοινό προστατεύεται από κινδύνους για την υγεία λόγω της ρύπανσης του αέρα και ότι τα υφιστάμενα επίπεδα ρύπανσης δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Θέτει όρια στις συνολικές εθνικές εκπομπές σε τέσσερις ρύπους -διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και αμμωνία. Οι παραπάνω ρύποι μπορεί να προκαλέσουν οξίνιση (π.χ. η χημική σύνθεση της θάλασσας οξίνεται), μόλυνση των υδάτων και του εδάφους (ευτροφισμός) και δημιουργία όζοντος σε επίπεδο εδάφους (όζον που παράγεται από την αντίδραση των τεσσάρων ρύπων λόγω θερμότητας και ηλιακού φωτός). Η ανάληψη δράσης από την πλευρά της ΕΕ συνεχίζει να είναι απαραίτητη λόγω της επίμονης διασυνοριακής φύσης των εν λόγω ρύπων. Τα όρια αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς για την επίτευξη πιο φιλόδοξων μακροπρόθεσμων στόχων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Δεδομένου ότι η ρύπανση του αέρα αποτελεί διεθνές πρόβλημα το οποίο υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, η ΕΕ προσχώρησε τον Ιούνιο του 2003 στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους.

Το 2013, η Επιτροπή σημείωσε ότι η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη βελτιώθηκε σημαντικά, αλλά εξακολουθούσε να μην έχει επιτύχει τους καθορισμένους στόχους. Η αξιολόγηση, η οποία εκτίθεται στην ανακοίνωση Πρόγραμμα«Καθαρός αέρας»για την Ευρώπη, συνοδευόταν από την προτεινόμενη νομοθεσία.

Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην αντικατάσταση της αρχικής νομοθεσίας (Οδηγία 2001/81/EΚ), την επέκταση των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών για το 2020 και την επιβολή νέων για το 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2001/81/ΕΚ

27.11.2001

27.11.2002

ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22-30

Πράξη /-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνθήκη Προσχώρησης

1.5.2004

-

ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 703-707

Οδηγία 2006/105/ΕΚ

1.1.2007

1.1.2007

ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 368-408

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 109-154

Οδηγία 2013/17/ΕΕ

1.7.2013

1.7.2013

ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 193-229

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2003/507/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (Επίσημη Εφημερίδα L 179 της 17.7.2003, σ. 1-2)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη (COM(2013) 918 final της 18.12.2013)

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/EΚ (COM(2013) 920 final της 18.12.2013)

τελευταία ενημέρωση 21.05.2015