Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση (Σύμβαση της Βαρκελώνης)

Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου

Πρωτόκολλο σχετικό με την πρόληψη της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης από τις βυθίσεις αποβλήτων που πραγματοποιούν τα πλοία και τα αεροσκάφη (Πρωτόκολλο για τις βυθίσεις)

Απόφαση 77/585/ΕΟΚ σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, καθώς και του πρωτοκόλλου που αφορά την πρόληψη της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης από τις βυθίσεις αποβλήτων που πραγματοποιούν τα πλοία και τα αεροσκάφη

Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (Πρωτόκολλο για την ρύπανση από χερσαίες πηγές)

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές

Απόφαση 1999/801/ΕΚ σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές

Απόφαση 83/101/ΕΟΚ για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές

Πρωτόκολλο όσον αφορά τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα)

Απόφαση 84/132/ΕΟΚ — σύναψη του πρωτοκόλλου για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου

Απόφαση 1999/800/ΕΟΚ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο καθώς και την αποδοχή των παραρτημάτων του εν λόγω πρωτοκόλλου (σύμβαση της Βαρκελώνης)

Πρωτόκολλο που αφορά τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε κρίσιμες καταστάσεις, για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα (Πρωτόκολλο για τις κρίσιμες καταστάσεις και την πρόληψη)

Απόφαση 2004/575/ΕΚ — σύναψη του πρωτοκόλλου της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, το οποίο αφορά τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε κρίσιμες καταστάσεις, για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα

Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου (Πρωτόκολλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων ζωνών)

Απόφαση 2010/631/ΕΕ — σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου

Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (Πρωτόκολλο Offshore)

Απόφαση 2013/5/ΕΕ — προσχώρηση της ΕΕ στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Οι στόχοι της σύμβασης είναι:

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης δεσμεύονται:

Η σύμβαση τροποποιήθηκε το 1995. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούσαν:

Στη σύμβαση επισυνάπτονται 7 πρωτόκολλα:

Πρωτόκολλο για τις βυθίσεις

Πρωτόκολλο για τις κρίσιμες καταστάσεις και την πρόληψη

Πρωτόκολλο για τη ρύπανση από χερσαίες πηγές

Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα

Πρωτόκολλο Offshore

Πρωτόκολλο για τα επικίνδυνα απόβλητα

Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Η ΕΕ αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος όλων των ανωτέρω πρωτοκόλλων, εκτός του πρωτοκόλλου για τα επικίνδυνα απόβλητα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Καλή περιβαλλοντική κατάσταση: ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ (οδηγία 2008/56/ΕΚ — βλέπε σύνοψη) ως η η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς ωκεανούς και θάλασσες που είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών τους, και όπου η χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές.
Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: δυναμική διαδικασία για την αειφόρο διαχείριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπαθής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (EE L 240 της 19.9.1977, σ. 3-11)

Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου

Πρωτόκολλο σχετικό με την πρόληψη της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης από τις βυθίσεις αποβλήτων που πραγματοποιούν τα πλοία και τα αεροσκάφη (ΕΕ L 240 της 19.9.1977, σ. 12-34)

Απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί συνάψεως συμβάσεως για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, καθώς και του πρωτοκόλλου σχετικού με την πρόληψη της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης από τις βυθίσεις αποβλήτων που πραγματοποιούν τα πλοία και τα αεροσκάφη (ΕΕ L 240 της 19.9.1977, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (ΕΕ L 67 της 12.3.1983, σ. 3-18)

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (EE L 322 της 14.12.1999, σ. 20-31)

Απόφαση 1999/801/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 18-31)

Απόφαση 83/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 1983, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (ΕΕ L 67 της 12.3.1983, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο όσον αφορά τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (EE L 322 της 14.12.1999, σ. 3-17)

Απόφαση 84/132/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 1984, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου (ΕΕ L 68 της 10.3.1984, σ. 36-37)

Απόφαση 1999/800/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο καθώς και την αποδοχή των παραρτημάτων του εν λόγω πρωτοκόλλου (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο που αφορά τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε κρίσιμες καταστάσεις, για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 41-46)

Απόφαση 2004/575/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, το οποίο αφορά τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε κρίσιμες καταστάσεις, για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 40)

Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου (EE L 34 της 4.2.2009, σ. 19-28)

Απόφαση 2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου (ΕΕ L 279 της 23.10.2010, σ. 1-2)

Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (ΕΕ L 4 της 9.1.2013, σ. 15-33)

Απόφαση 2013/5/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (ΕΕ L 4 της 9.1.2013, σ. 13-14)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση όσον αφορά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου, για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (ΕΕ L 187 της 6.7.2013, σ. 1)

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, σ. 1)

τελευταία ενημέρωση 30.06.2020