Ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ: θείο και μόλυβδος

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Βενζίνη

Ντίζελ

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Υποβολή εκθέσεων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως την 1η Ιουλίου 1999. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες από την 1η Ιανουαρίου 2000.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μη οδικά κινητά μηχανήματα: ένας μεγάλος αριθμός κινητήρων τοποθετημένων σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, όπως μπουλντόζες, συμπιεστές, φορτωτές οπίσθιας φόρτωσης ή φορτωτές εμπρόσθιας φόρτωσης.
Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων: υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2, CH4 και N2O από την εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή των καυσίμων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58-68)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1-77)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ΕΕ L 107 της 25.4.2015, σ. 26–67)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2014 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2014, περί καθορισμού των κριτηρίων και των γεωγραφικών ζωνών λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας για τους σκοπούς του άρθρου 7β παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 351 της 9.12.2014, σ. 3–5)

Σύσταση 2005/27/EΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με το τι συνιστά διαθεσιμότητα αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με ελάχιστη περιεκτικότητα σε θείο σε κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση, για τους σκοπούς της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ΕΕ L 15 της 19.1.2005, σ. 26-29)

τελευταία ενημέρωση 19.09.2019