Ο ρόλος των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της βιοπολυμορφίας

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 1999/22/ΕΚ για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Όροι

Η οδηγία απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα σχετικά με τη χορήγηση αδειών και τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων σε ζωολογικούς κήπους ώστε να ελέγχεται ότι τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι για τη χορήγηση των αδειών.

Προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας, οι ζωολογικοί κήποι πρέπει:

Άδεια και επιθεώρηση

Ορθές πρακτικές

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το έγγραφο «Ορθές πρακτικές της οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους». Το εν λόγω έγγραφο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 9 Απριλίου 1999. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 9 Απριλίου 2002.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1999, για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους (ΕΕ L 94 της 9.4.1999, σ. 24-26)

τελευταία ενημέρωση 06.06.2016