Η σύμβαση OSPAR

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 98/249/ΕΚ — σύναψη σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιτροπή OSPAR

Το έργο της επιτροπής OSPAR

Έρευνα

Διαδικασία διαιτησίας

Παραρτήματα

Η σύμβαση OSPAR περιέχει παραρτήματα τα οποία πραγματεύονται τους εξής ειδικούς τομείς

Στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική

Μία κοινή ανακοίνωση του 2016 συνιστά

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Θαλάσσια ζώνη:

αναφέρεται σε όλα τα εξής:

Τα εσωτερικά και τα χωρικά ύδατα των συμβαλλομένων μερών.

Την παρακείμενη των χωρικών υδάτων ζώνη που υπόκειται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τα ανοικτά της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων θαλάσσιων βυθών και του υπεδάφους τους εντός των ακόλουθων ορίων:

Εσωτερικά ύδατα:τα ύδατα στο εσωτερικό των γραμμών βάσης υπολογισμού του εύρους των χωρικών υδάτων (που εκτείνονται, στην περίπτωση των ρευμάτων ύδατος, μέχρι το όριο των γλυκών υδάτων (το σημείο του υδάτινου ρεύματος όπου, κατά την άμπωτη και σε περίοδο χαμηλής ροής γλυκού ύδατος, ο βαθμός αλμυρότητας αυξάνεται σημαντικά λόγω της παρουσίας θαλάσσιου ύδατος)).
Ρύπανση:

η εισαγωγή από τον άνθρωπο, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στη θαλάσσια ζώνη, που συνεπάγεται ή αναμένεται να προκαλέσει, οποιοδήποτε από τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση του Συμβουλίου 98/249/ΚΕ της 7ης Οκτωβρίου 1997 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΕ L 104, 3.4.1998, σ. 1)

Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (ΕΕ L 104, 3.4.1998, σσ. 2–21)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2008/56/ΚΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164, 25.6.2008, σσ. 19–40)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2008/56/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016)

τελευταία ενημέρωση 26.11.2017( 1 ) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.