Μηχανισμός παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης και κοινοποίησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη και τακτική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν από την Κοινότητα δυνάμει της συμβάσεως-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (CCNUCC) και του πρωτοκόλλου του Κυότο.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κυότο.

ΣΥΝΟΨΗ

Η απόφαση θεσπίζει μηχανισμό για:

Εθνικές απογραφές και κοινοτική απογραφή

Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα καταρτίζουν συστήματα εθνικής απογραφής χάρη στα οποία υπολογίζουν τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτειά τους.

Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή (στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους το αργότερο) για όποιο άλλο στοιχείο διαθέτουν σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου. Με την σειρά της, η Επιτροπή ετοιμάζει απογραφή και καταρτίζει έκθεση με θέμα τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ένωση. Θα υποβάλει την έκθεση πριν από τις 28 Φεβρουαρίου στα κράτη μέλη και πριν από τις 15 Απριλίου στη γραμματεία της CCNUCC. Οι εν λόγω εκθέσεις επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου στο πλαίσιο της CCNUCC και του πρωτοκόλλου του Κυότο.

Εθνικά προγράμματα και κοινοτικό πρόγραμμα

Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα καταρτίζουν, δημοσιεύουν και θέτουν σε εφαρμογή, αντιστοίχως, εθνικά προγράμματα και κοινοτικό πρόγραμμα, με σκοπό, αφενός, τον περιορισμό ή τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών από τις πηγές τους και, αφετέρου, την ένταση της απορρόφησης από τις «καταβόθρες» όλων των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου και που δεν ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

Εθνικά μητρώα και κοινοτικό μητρώο

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συντάσσουν μητρώα για τον υπολογισμό και την τεκμηρίωση της παράδοσης, κράτησης, μεταφοράς, ακύρωσης και απόσυρσης των μονάδων που εγγράφονται στα μητρώα του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Αξιολόγηση της συντελούμενης προόδου

Κάθε έτος, η Επιτροπή αξιολογεί τη συντελεσθείσα πρόοδο στο σύνολο της Κοινότητας προκειμένου να κρίνει κατά πόσον αυτή αρκεί για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο βάσει της CCNUCC και του πρωτοκόλλου του Κυότο.

Κάθε έτος, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της συντελεσθείσας προόδου. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα για τις προβλέψεις των εκπομπών και των απορροφήσεων, καθώς και για τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον συγκεκριμένο τομέα.

Επιτρεπόμενες ποσότητες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα διεβίβασαν στη γραμματεία της CCNUCC τις ποσότητες εκπομπών που επιτρέπονται για το καθένα δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κυότο και της απόφασης 2002/358/ΕΚ για την έγκριση του πρωτοκόλλου του Κυότο και την από κοινού τήρηση των δεσμεύσεων (απόφαση 2010/778/ΕΕ).

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ

10.3.2004

-

ΕΕ L 49 της 19.2.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 7ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του Κυότο» [COM(2011) 624 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.10.2011