Καταπολέμηση της νιτρορύπανσης των υδάτων από τη γεωργία

Το καθαρό νερό είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, συνεπώς η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον. Η οδηγία του 1991 περί νιτρικών ενώσεων αποτελεί μια από τις πλέον πρώιμες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία αποσκοπεί να μειώσει τη ρύπανση των υδάτων από νιτρικά ιόντα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και να προλάβει την περαιτέρω επιδείνωσή της. Συνδέεται στενά με άλλες πολιτικές της ΕΕ οι οποίες ασχολούνται με την ποιότητα του αέρα και του νερού, την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά τετραετία η οποία βασίζεται σε εθνικές πληροφορίες που έχει λάβει.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 19 Δεκεμβρίου 1991.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άζωτο είναι μια θρεπτική ουσία ζωτικής σημασίας που βοηθά τα φυτά και τις καλλιέργειες να αναπτυχθούν. Ωστόσο οι υψηλές συγκεντρώσεις είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους και τη φύση και η γεωργική χρήση των νιτρικών ιόντων σε οργανικά και χημικά λιπάσματα μπορεί να αποτελέσει βασική πηγή ρύπανσης των υδάτων. Η γεωργία ευθύνεται για πάνω από το 50% των συνολικών απορρίψεων αζώτου σε επιφανειακά ύδατα.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ

19.12.1991

19.12.1993

ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1-53

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1-54

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθωτικά της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βασισμένη στις εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την περίοδο 2008-2011 [COM(2013) 683 final της 4.10.2013]

τελευταία ενημέρωση 08.09.2015