Ποιότητα των υυδάτων κολύμβησης (μέχρι 2014)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει τους κανόνες επιτήρησης, αξιολόγησης και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, καθώς και τους κανόνες παροχής πληροφοριών για την ποιότητα των υδάτων. Ο στόχος είναι διττός και αφορά τη μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και την ενημέρωση των Ευρωπαίων για τον βαθμό ρύπανσης των υδάτων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολύμβησης [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αυτή αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αφορά τα ύδατα στα οποία η κολύμβηση επιτρέπεται από τις εθνικές αρχές και συνηθίζεται από μεγάλο αριθμό λουόμενων. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς ούτε στα κολυμβητήρια.

Η οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας τα οποία πρέπει να πληρούν τα ύδατα κολύμβησης. Πρόκειται για:

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν αυστηρότερες τιμές από τα κριτήρια που προβλέπει η οδηγία. Επιπλέον, όταν η οδηγία δεν προβλέπει τιμές για ορισμένες ουσίες, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να τις θεσπίσουν.

Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων

Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από τα κράτη μέλη με διαφορετικές συχνότητες για κάθε ρύπο (σε παράρτημα). Οι δειγματοληψίες αυτές γίνονται στις περιοχές με την υψηλότερη μέση ημερίσια πυκνότητα λουομένων. Οι δειγματοληψίες αρχίζουν 15 ημέρες προ της ενάρξεως της κολυμβητικής περιόδου. Η εξέταση των υδάτων πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις γεωγραφικές και τοπογραφικές συνθήκες, την παρουσία απορρίψεων που ρυπαίνουν, υπάρχοντων ή δυνητικών.

Μη-συμμόρφωση

Όταν τα ύδατα δε συμμορφώνονται προς τις παραμέτρους της οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτρέπουν την κολύμβηση πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Διαθέτουν προθεσμία δέκα ετών, μετά την κοινοποίηση της οδηγίας, προκειμένου η ποιότητα να ανταποκρίνεται στις ορισθείσες οριακές τιμές.

Ωστόσο, τα ύδατα κολύμβησης θεωρείται ότι είναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων, ακόμη και αν κάποιο ποσοστό δειγμάτων που έχουν ληφθεί κατά την κολυμβητική περίοδο δεν τηρεί τις οριακές τιμές. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της οδηγίας, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούν το στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα πλημμυρών, φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων μετεωρολογικών συνθηκών δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της ποιότητας των υδάτων.

Επιτροπή παρακολούθησης

Μια επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο επιτρέπει να προσαρμοστούν τα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων. Αυτή αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία καταργείται από την οδηγία 2006/7/ΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, συνεχίζει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη όπου η μεταφορά της νέας οδηγίας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα ύδατα κολύμβησης έχει κυρίως στόχο να διασφαλίσει τη συνοχή με το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, με τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Αποσκοπεί επίσης στην απλοποίηση των διαδικασιών ενόψει των επιστημονικών εξελίξεων και την βελτίωση των διαδικασιών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και την ενημέρωση του κοινού.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ

10.12.1975

10.12.1977

ΕΕ L 31, 5.2.1976

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ

23.12.1991

1.1.1993

ΕΕ L 377, 31.12.1991

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311, 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 21ης Δεκεμβρίου 2000 - Μια νέα πολιτική για τα ύδατα κολύμβησης [COM(2000) 860 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα ανακοίνωση υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σε σχέση με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκπόνηση νέας οδηγίας, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο τομέα.

Απόφαση 92/446/EOK της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1992 σχετικά με τα ερωτηματολόγια για τις οδηγίες του τομέα των υδάτων [Επίσημη Εφημερίδα L 247 της 27.8.1992].

Η απόφαση αυτή καθορίζει τα σχεδιαγράμματα των ερωτηματολογίων που απαιτούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής και την τήρηση των διατάξεων όλων των οδηγιών του τομέα των υδάτων, μεταξύ των οποίων και της οδηγίας 76/160/EOK.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.03.2011