Αναθεωρημένο καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Άρθρο 52 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Με την απόφαση, θεσπίζεται το καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ, ο οποίος ιδρύθηκε άμεσα από τη Συνθήκη Ευρατόμ του 1957, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αύξηση του αριθμού των χωρών της ΕΕ, καθώς και να εκσυγχρονιστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες του Οργανισμού και να οριστεί ως έδρα του το Λουξεμβούργο.

Το άρθρο 52 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), η οποία επιδιώκει να διασφαλίσει, μέσω μιας κοινής πολιτικής εφοδιασμού, τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό των χρηστών των χωρών της ΕΕ σε πυρηνικά υλικά, αποτελεί τη νομική βάση του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ αποτελεί τον φορέα της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης των εξής:

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να «συνάπτει» (ήτοι να προσυπογράφει) συμβάσεις σχετικά με τον εφοδιασμό σε πυρηνικά υλικά, όπως τα παραπάνω, τα οποία προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της ΕΕ. Επιπλέον, βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ, ο οργανισμός έχει το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση πυρηνικών υλικών.

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ διαθέτει νομική προσωπικότητα (αποτελεί, δηλαδή, ανεξάρτητη αυτοτελή οντότητα).

Στόχοι και καθήκοντα

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ:

Επιπλέον, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ:

Επιπλέον, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ μπορεί να δημιουργεί τα δικά του αποθέματα πυρηνικών υλικών. Ο Οργανισμός εποπτεύεται από την Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα έκδοσης οδηγιών (ήτοι υποδείξεων) προς αυτόν και το δικαίωμα αρνησικυρίας επί των αποφάσεών του.

Νομικό καθεστώς και έδρα

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ:

Γενικός διευθυντής και προσωπικό

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ είναι υπεύθυνος για τα εξής:

Ο γενικός διευθυντής και το προσωπικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπόκεινται σε άδεια ασφαλείας.

Χρηματοδότηση

Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ:

Σήμερα, τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται αποκλειστικά από συνεισφορά της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ εγκρίνεται από την Επιτροπή και καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, το κεφάλαιο του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ ορίζεται σε 5.856.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται από επιμέρους χώρες της ΕΕ. Το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν συμμετέχουν.

Συμβουλευτική επιτροπή

Κάθε χώρα της ΕΕ (με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα) επιλέγει από 1 έως 4 αντιπροσώπους για τη συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται βάσει της πείρας και της εμπειρογνωμοσύνης τους στο εμπόριο πυρηνικών υλικών, την πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή ή τη ρύθμιση της πυρηνικής ενέργειας.

Κατά κανόνα, η επιτροπή συγκαλείται από τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, πρέπει να ζητείται η γνώμη της πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων (για θέματα που αναφέρονται στο καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ) από τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού.

Η επιτροπή επικουρεί τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ μέσω γνωμοδοτήσεων και με την παροχή αναλύσεων και πληροφοριών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2008, ενώ η αναθεωρημένη της έκδοση μετά την προσχώρηση της Κροατίας εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15-20)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας — Τίτλος II — Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας — Κεφάλαιο 6 — Ο εφοδιασμός — Άρθρο 52 (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 24)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1-222)

τελευταία ενημέρωση 11.09.2018