Συνθήκη και πρωτόκολλο για το Χάρτη Ενέργειας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση 98/181/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ — σύναψη, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα

Τελική πράξη της διεθνούς διάσκεψης και απόφαση της διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας — Κοινή δήλωση — Παράρτημα 1: Τροποποίηση των εμπορικών της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας — Παράρτημα 2: Αποφάσεις σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας

Τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας — Παράρτημα 1: Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας — Παράρτημα 2: Αποφάσεις σχετικές με τη συνθήκη για το Χάρτη Ενεργείας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι σημαντικότερες ρήτρες της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας αφορούν την προστασία των επενδύσεων, την εμπορία ενεργειακών υλών και προϊόντων, τη διαμετακόμιση και τη διευθέτηση διαφορών.

Εμπόριο, επενδύσεις, εμπορικές συναλλαγές και προστασία

Οι διατάξεις της συνθήκης περιλαμβάνουν:

Κυριαρχία επί των ενεργειακών πόρων

Η συνθήκη αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών επί των ενεργειακών πόρων και επιβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, χωρίς να επηρεάζεται ο γενικός στόχος της προώθησης της πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους, και της εξερεύνησης και εμπορικής τους ανάπτυξης.

Περιβαλλοντικές πτυχές

Διαφάνεια

Τα μέρη της συνθήκης οφείλουν να ορίσουν τουλάχιστον ένα γραφείο πληροφοριών στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι αιτήσεις ενημέρωσης οι σχετικές με τους νόμους, κανονισμούς, νομικές αποφάσεις και διοικητικά μέτρα γενικής εφαρμογής όσον αφορά τις ενεργειακές ύλες και προϊόντα.

Διευθέτηση διαφορών

Η συνθήκη περιλαμβάνει διατάξεις για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών διά της διπλωματικής οδού ή μέσω ad hoc δικαστηρίων, και — στην περίπτωση των επενδύσεων — μεταξύ επενδυτών και κρατών υποδοχής. Εάν κάποια διαφορά που εκφράζει ο επενδυτής δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά εντός 3 μηνών, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν την παραπομπή της διαφοράς για επίλυση:

Υπογράφοντα μέρη, Διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας, πρωτόκολλα και δηλώσεις

Εξαιρέσεις

Τα μέρη δεν πρέπει να πραγματοποιούν καμία επένδυση στο χώρο του εμπορίου που δεν συμβιβάζεται με την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 (GATT), η οποία θέσπισε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO), και κανένας μέρος της συνθήκης δεν εξαιρεί τα μέλη του WTO από τη συμφωνία.

Η συνθήκη δεν εμποδίζει κανέναν υπογράφων να λαμβάνει μέτρα:

Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας

Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνθήκη. Στους στόχους του περιλαμβάνονται τα εξής:

Διεθνής Χάρτης Ενέργειας

Ένας νέος Διεθνής Χάρτης Ενέργειας εγκρίθηκε και υπεγράφη το 2015 από περισσότερες από 65 χώρες και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των χωρών της ΕΕ και της ΕΕ. Σκοπός του νέου αυτού χάρτη είναι να κινήσει το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερων νέων χωρών που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν στον τομέα της ενέργειας και που αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τις χώρες που παράγουν, διαμετακομίζουν και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Ο νέος χάρτης εκσυγχρονίζει και έχει ως βάση το Χάρτη Ενέργειας του 1991.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας τέθηκε σε ισχύ την 16η Απριλίου 1998, ενώ οι τροποποιήσεις των συναφών με το εμπόριο διατάξεων, κυρίως για την αντικατάσταση των αναφορών στη GATT με εκείνες του WTO, εφαρμόζονται από την 23η Ιουλίου 1998.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση 98/181/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με τη σύναψη, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα. (ΕΕ L 69 της 9.3.1998, σ. 1-116)

Τελική πράξη της διεθνούς διάσκεψης και απόφαση της διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας - Κοινή δήλωση - Παράρτημα 1: Τροποποίηση των εμπορικών της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας - Παράρτημα 2: Αποφάσεις σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας (ΕΕ L 252 της 12.9.1998, σ. 23-46)

Τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας - Παράρτημα 1: Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας - Παράρτημα 2: Αποφάσεις σχετικές με τη συνθήκη για το Χάρτη Ενεργείας (EE L 380 της 31.12.1994, σ. 24-88)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας — Κανόνες που αφορούν τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τις διαφορές που προκύπτουν από τη διαμετακόμιση (ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 39-44)

Απόφαση 2001/595/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2001, για τη συνομολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της τροποποίησης των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για το Χάρτη ενέργειας (ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 32)

Απόφαση 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1998, για τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τις διαφορές που προκύπτουν από τη διαμετακόμιση, οι οποίοι θα εγκριθούν από τη διάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας (ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 37-38)

τελευταία ενημέρωση 25.05.2020