Ενθαρρύνοντας τη χρήση βιομάζας ως εναλλακτικής πηγής ενέργειας

Η βιομάζα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η χρήση της στη θέρμανση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα καύσιμα μεταφορών μπορεί να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Για να είναι αποτελεσματική η συμβολή της, θα πρέπει να παράγεται με βιώσιμο τρόπο.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο δράσης για τη βιομάζα [COM(2005) 628 τελικό της 7ης Δεκεμβρίου 2005]

ΣΥΝΟΨΗ

Η βιομάζα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η χρήση της στη θέρμανση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα καύσιμα μεταφορών μπορεί να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Για να είναι αποτελεσματική η συμβολή της, θα πρέπει να παράγεται με βιώσιμο τρόπο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Περιλαμβάνει τρόπους ταχύτερης ανάπτυξης της ενέργειας που παράγεται από βιομάζα, μέσω της δημιουργίας κινήτρων για τη χρήση της και της άρσης των εμποδίων στην παραγωγή της. Καθορίζει μέτρα για την προώθηση της χρήσης βιομάζας στη θέρμανση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές. Εξετάζει θέματα όπως η προσφορά, η χρηματοδότηση και η έρευνα. Το σχέδιο δράσης ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανάδειξη της σημασίας του εν λόγω τομέα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανακοίνωση οδήγησε σε περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση των βιοκαυσίμων.

Έχουν τεθεί κριτήρια βιωσιμότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρήση βιοκαυσίμων εγγυάται πραγματικές εξοικονομήσεις διοξειδίου του άνθρακα και προστατεύει τη βιοποικιλότητα. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν ότι τα βιοκαύσιμα:

Τα εθελοντικά συστήματα επαληθεύουν εάν οι παραγωγοί συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας. Εφόσον συμμορφώνονται, είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική υποστήριξη ή η παραγωγή τους προσμετράται στους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διαδικασίες αδειοδότησης: πρακτικές συστάσεις παρέχουν βοήθεια και συμβουλές σε φορείς υλοποίησης σχεδίων, ΜΚΟ και δημόσιες αρχές κατά την επεξεργασία αιτήσεων για την κατασκευή εγκαταστάσεων βιομάζας.

Η έκθεση Flightpath για τα ευρωπαϊκά προηγμένα βιοκαύσιμα στοχεύει στην προώθηση των βιοκαυσίμων ως εναλλακτικού ανανεώσιμου καυσίμου για αεροσκάφη.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η βιομάζα αντλείται από οργανικά υλικά, όπως τα δέντρα, τα φυτά και τα γεωργικά και αστικά απόβλητα. Η παραγωγή της προϋποθέτει μια σειρά δραστηριοτήτων από την παραγωγή πρώτων υλών έως την τελική ενεργειακή μετατροπή. Το 2012 η βιομάζα και τα απόβλητα αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα της συνολικής κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομάζα.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/EΚ και 2003/30/EΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16-62)

Πράσινο βιβλίο - Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια [COM(2006) 105 τελικό της 8.3.2006].

τελευταία ενημέρωση 12.08.2015