Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας έχει ενημερωθεί και οι ενισχύσεις κατώτερες των 200 000 ευρώ εξαιρούνται πλέον από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας νέος κανονισμός ενημερώνει τον κανόνα de minimis, με διπλασιασμό ιδίως του ανώτατου ορίου του και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του.

Κανόνας de minimis

Το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ)) αναφέρει την υποχρέωση κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου αυτή να κρίνει εάν συμβιβάζονται με την κοινή αγορά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 87 παράγραφος 1 ΣΕΚ). Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.

Ο κανόνας de minimis τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να εξαιρεθούν οι επιδοτήσεις χαμηλού ποσού. Καθορίζει ένα ανώτατο όριο κάτω από το οποίο η ενίσχυση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και, συνεπώς, δεν υπόκειται στη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3ΣΛΕΕ.

Ανώτατο όριο de minimis

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τριετή περίοδο και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Ένα ειδικό ανώτατο όριο 100 000 ευρώ εφαρμόζεται για τον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αντιστοιχεί στο εξής σε τρία οικονομικά έτη.

Το ανώτατο όριο, που ήταν αρχικά 100.000 ευρώ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, με τον τρόπο αυτό διπλασιάζεται.

Διαφανείς ενισχύσεις

Για να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

Μια ενίσχυση χαρακτηρίζεται ως διαφανής όταν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακριβές ποσό χωρίς να είναι αναγκαία η ανάλυση εκτίμησης κινδύνου.

Ως διαφανείς ενισχύσεις θεωρούνται:

Πεδίο εφαρμογής

Από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποκλείεται ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των άλλων τομέων και περιλαμβάνει, στο εξής, τον τομέα των μεταφορών και, υπό ορισμένους όρους, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Συνεργασία των χωρών της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να εξακριβώνουν ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται σε μια επιχείρηση για περίοδο τριών οικονομικών ετών και οι οποίες θεωρούνται ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει τις 200 000 ευρώ.

Οι χώρες της ΕΕ, εξάλλου, όταν χορηγούν μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να ενημερώνουν την επιχείρηση για το ποσό της ενίσχυσης που της χορηγείται και για το χαρακτήρα της ως ήσσονος σημασίας, κάνοντας ρητή αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006.

Πλαίσιο

Ο κανόνας de minimis, ο οποίος εισάχθηκε σε ανακοίνωση το 1996, έχει τεθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001. Η πείρα που έχει αποκτηθεί κατά την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και η εξέλιξη του πληθωρισμού και της αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δικαιολογούν μια ενημέρωση των διατάξεών του.

Ο νέος κανονισμός de minimis εγγράφεται, εξάλλου, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις και συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το επιχειρηματικό κεφάλαιο και την πλαισίωση των ενισχύσεων στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006

1.1.2007-31.12.2013

-

ΕΕ L 379 της 28.12.2006

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.10.2011