Συμφωνίες προμήθειας και διανομής

1) ΣΤΟΧΟΣ

Εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών κάθετων συμφωνιών, οι οποίες, υπό ορισμένους όρους, είναι δυνατόν να βελτιώσουν την οικονομική αποδοτικότητα στο πλαίσιο μιας γραμμής παραγωγής ή διανομής.

2) ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών [Επίσημη Εφημερίδα L 336 της 29.12.1999].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός πρέπει να αναγνωσθεί υπό το πρίσμα του κανονισμού αριθ. 19/65, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον κανονισμό αριθ. 1215/1999· μέσω αυτού εξουσιοδοτείται η Επιτροπή, με τήρηση του άρθρου 81 παρ. 3 της συνθήκης ΕΚ, να απαλλάσσει ορισμένες κάθετες συμφωνίες.

Με σκοπό την απλοποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται στις συμφωνίες προμήθειας και διανομής, ο ενιαίος αυτός κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό αριθ. 1983/83, σχετικά με τις απαλλαγές κατά κατηγορία ορισμένων αποκλειστικών συμφωνιών διανομής, τον κανονισμό αριθ. 1984/83, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών αποκλειστικών συμφωνιών αγοράς, και τον κανονισμό αριθ. 4087/88, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών δικαιόχρησης.

Πεδίο εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες κάθετες συμφωνίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο παραγωγής ή διανομής, ο παρών κανονισμός απαλλάσσει τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής που αφορούν ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες, αρκεί το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των εμπλεκόμενων μερών να μην υπερβαίνει το 30% της αντίστοιχης αγοράς. Οι σοβαροί περιορισμοί του ανταγωνισμού (όπως ο καθορισμός των τιμών, ο περιορισμός της παραγωγής και άλλοι) θα εξακολουθήσουν εν γένει να απαγορεύονται.

Οι συμφωνίες που υπερβαίνουν το όριο του 30% ως προς το μερίδιο αγοράς θα μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο μεμονωμένης εξέτασης, με γνώμονα το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή ή η αρμόδια εθνική αρχή ανταγωνισμού, εφόσον πρόκειται για συνέπειες που παράγονται στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους, μπορούν να άρουν το πλεονέκτημα της απαλλαγής οσάκις υπεισέρχονται συνέπειες που δεν συμβιβάζονται με τους όρους του άρθρου 81 παρ. 3 της συνθήκης ΕΚ.

Συμφωνίες καλυπτόμενες από την απαλλαγή

Ο παρών κανονισμός απαλλαγής εφαρμόζεται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων εκ των οποίων εκάστη λειτουργεί, για τους σκοπούς της συμφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της γραμμής παραγωγής ή διανομής, αρκεί να τηρείται το όριο 30% ως προς το μερίδιο αγοράς.

Επιπλέον όροι πρέπει να ικανοποιούνται οσάκις:

Συμφωνίες μη καλυπτόμενες από την απαλλαγή

Η απαλλαγή μέσω του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες οσάκις ο παραγωγός επιβάλλει:

Εξάλλου, πρέπει να διευκρινισθεί ότι ορισμένοι περιορισμοί που δεν απαλλάσσονται από τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να απαλλαγούν εφόσον ικανοποιούνται ορισμένοι όροι. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν:

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και απονομής δικαιοσύνης μεριμνούν για την εφαρμογή των απαγορεύσεων αυτών.

Μερίδιο αγοράς και κύκλος εργασιών

Η αξία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, άμεσα αναφερόμενων ή εναλλακτικών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της αντίστοιχης αγοράς. Σε περίπτωση που το μερίδιο αγοράς ανέλθει στο 35%, η απαλλαγή εξακολουθεί να εφαρμόζεται επί δύο συνεχή ημερολογιακά έτη μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση του 30%. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αποκλειστικής προμήθειας, για τον προσδιορισμό των συνολικών συνεπειών των συμφωνιών στην αγορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο αγοράς του αγοραστή.

Αντίθετα, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών προκύπτει ως το άθροισμα του κύκλου εργασιών, χωρίς τους φόρους και τα συναφή τέλη, που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο έτος το εμπλεκόμενο μέρος, και του κύκλου εργασιών των συνδεδεμένων με αυτό επιχειρήσεων.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης στη νομοθεσία των κρατών μελών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999/ΕΚ

01.01.2000

Ημερομηνία εφαρμογής: 01.06.2000Ημερομηνία λήξης: 31.05.2010

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.02.2007