Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις: έννομη προστασία

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 98/44/EΚ — έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο για την ευρεσιτεχνία όσον αφορά τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις.

Ορίζει ποιες εφευρέσεις μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βάσει τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και ποιες δεν μπορούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει την τεχνική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις του δικαίου για την ευρεσιτεχνία στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής. Η ομάδα επικουρεί την Επιτροπή με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 98/44/EΚ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 30 Ιουλίου 1998. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 30 Ιουλίου 2000. Επί του παρόντος, οι κανόνες εφαρμόζονται στη νομοθεσία όλων των χωρών της ΕΕ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Βιολογικό υλικό: κάθε υλικό που περιέχει γενετικές πληροφορίες και μπορεί να αυτοαναπαραχθεί ή να αναπαραχθεί μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα.

* Βιολογική μέθοδος: μια διαδικασία παραγωγής φυτών είναι κυρίως βιολογική, αν συνίσταται εξ ολοκλήρου σε φυσικά φαινόμενα όπως η διασταύρωση ή η επιλογή.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 1998, για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων (ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13–21)

τελευταία ενημέρωση 21.03.2016