Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (EOOΣ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Σκοπός

Σκοπός του ομίλου θα είναι η διευκόλυνση ή η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του μέσω της συνένωσης των πόρων, δραστηριοτήτων ή ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι αν το κάθε μέλος ενεργούσε μεμονωμένα.

Σύσταση

Εργαζόμενοι

Ένας ΕΟΟΣ δεν μπορεί να απασχολεί πάνω από 500 άτομα.

Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη σύσταση και την εκκαθάριση

Στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ θα πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με τη σύσταση ή την εκκαθάριση ενός ΕΟΟΣ.

Έδρα

Η έδρα ενός ομίλου θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της ΕΕ. Μπορεί να μεταφερθεί από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαιώματα ψήφου και όργανα

Κάθε μέλος ενός ΕΟΟΣ θα έχει τουλάχιστον 1 ψήφο. Εντούτοις, με τη σύμβαση για τη σύσταση του ομίλου, είναι δυνατόν να απονέμονται σε ορισμένα μέλη περισσότερες ψήφοι, υπό τον όρο ότι κανένα μέλος δεν έχει την πλειοψηφία των ψήφων. Στον κανονισμό αναφέρονται οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία.

Ο ΕΟΟΣ πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο όργανα:

Οι διαχειριστές που ενεργούν επ' ονόματι του ομίλου δεσμεύουν τον ΕΟΟΣ έναντι τρίτων ακόμη και όταν οι πράξεις τους δεν εμπίπτουν στους στόχους του ομίλου.

Κέρδη

Ο στόχος του ομίλου δεν είναι να πραγματοποιεί ο ίδιος κέρδη. Τα κέρδη ενός ΕΟΟΣ θεωρούνται κέρδη των μελών και κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύμβαση του ομίλου ή, εάν δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση, κατ' ισομοιρία. Τα κέρδη ή οι ζημίες ενός ΕΟΟΣ είναι φορολογητέα στα μέλη του.

Αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη

Λόγω της συμβατικής ελευθερίας, η οποία αποτελεί τη βάση του ΕΟΟΣ, και του γεγονότος ότι τα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο, κάθε μέλος του ΕΟΟΣ ευθύνεται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα χρέη του ΕΟΟΣ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη αρμονικής ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της ΕΕ και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς που θα λειτουργεί υπό όρους ανάλογους με τους όρους μιας εθνικής αγοράς.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (ΕΕ L 199 της 31.7.1985, σ. 1–9)

τελευταία ενημέρωση 20.06.2016