Δημόσιες προσφορές εξαγοράς εταιρειών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Καθορίζει μέτρα συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των χωρών της ΕΕ, κωδίκων πρακτικών και άλλων διευθετήσεων σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου 2004. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2006.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δημόσια προσφορά εξαγοράς: η δημόσια προσφορά για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των τίτλων μιας εταιρείας.

Τίτλοι: οι κινητές αξίες που χορηγούν στον ιδιοκτήτη δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία.

Υπό εξαγορά εταιρεία: η εταιρεία που αποτελεί αντικείμενο μιας προσφοράς.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12-23)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/25/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 16.11.2016