Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις πολιτικές της τις σχετικές με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι παρόντες γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) αντιπροσωπεύουν την ανάκαμψη της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Επικεντρώνονται στις μακροοικονομικές πολιτικές * και στα μέτρα και τις πολιτικές τα οποία οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη ώστε να καταστεί ο Ευρωπαϊκός χώρος ελκυστικότερος για τους επενδυτές και τους εργαζομένους (μικροοικονομικές πολιτικές) *.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Συμβουλίου 2005/601/EΚ της 12ης Ιουλίου 2005 για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (2005-2008) [Επίσημη Εφημερίδα L 205 της 6.8.2005].

ΣΥΝΟΨΗ

Η σύσταση εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας (DE) (EN) (FR): η Ένωση οφείλει να κινητοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής αυτής, δηλαδή να καταστεί η Ένωση η ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο έως το 2010. Η σύσταση περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρώτο εξετάζει την απόδοση που μπορούν να έχουν οι μακροοικονομικές πολιτικές για την ανάκαμψη της στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στα μέτρα και τις πολιτικές τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη για να τονώσουν τη γνώση και την εισαγωγή καινοτομιών, οι οποίες αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης (μικροοικονομικές πολιτικές) *. Οι ΓΠΟΠ εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη και θα ολοκληρωθούν με το «κοινοτικό πρόγραμμα της Λισσαβόνας 2005-2008».

Η οικονομία της Ένωσης: γενική επισκόπηση

Σε ένα πρώτο στάδιο, η σύσταση προβαίνει σε απολογισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σήμερα. Η οικονομία, ο ρυθμός της οποίας είχε επιταχυνθεί από τα μέσα του έτους 2003, σημείωσε καθυστέρηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2004 λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως το υψηλό επίπεδο και οι μεταβολές των τιμών πετρελαίου ή η κάμψη της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ευθραυστότητα ορισμένων οικονομιών εξηγείται, εν μέρει, από τις διαρθρωτικές ελλείψεις. Το 2005, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) θα πρέπει να συνεχιστεί με μέτριους ρυθμούς.

Ο κύκλος παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης φθάνει σε ωριμότητα και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η ενίσχυση της ανάκαμψης εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εσωτερική ευρωπαϊκή ζήτηση.

Οι διαρθρωτικές και μακροοικονομικές πολιτικές πρέπει να μελετηθούν σε βάθος στο πλαίσιο της αύξησης της τιμής των πρώτων υλών, ιδίως του πετρελαίου και της πίεσης για κάμψη των βιομηχανιών τιμών. Τα ποσοστά του δυναμικού ανάπτυξης στο εσωτερικό της Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, καθώς και από την ευνοϊκή εξέλιξη της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών του πετρελαίου καθώς και των ισοτιμιών.

Η στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης παραμένει ανησυχητική, ακόμη και αν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα ποσοστά ανεργίας σημειώσουν κάμψη.

Μακροοικονομικές πολιτικές υπέρ της οικονομικής αύξησης και της απασχόλησης

Στόχος του Συμβουλίου είναι οι μακροοικονομικές πολιτικές οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες για τη βελτίωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και εξασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα. Οι νομισματικές πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα των τιμών.

Η σύσταση περιέχει έξι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές τους, στόχος των οποίων είναι:

- δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιονομική βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους·

- συμβάλλοντας στις πολιτικές που υποστηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη μακροπρόθεσμα και οι οποίες εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των τιμών προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών·

- συνεχίζοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

- μεριμνώντας ώστε η επιρροή της ευρωζώνης στη διεθνή οικονομική σκηνή να είναι στο ύψος της οικονομικής της σπουδαιότητας.

Μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της δυνατότητας οικονομικής ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η ενίσχυση της δυνατότητας οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Βασικός παράγοντας της οικονομικής αύξησης είναι η επένδυση στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης, της εισαγωγής καινοτομιών και της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση αυτών από κοινή οικονομική άποψη και να περιοριστούν τα εμπόδια για την κινητικότητα των ερευνητών και των φοιτητών. Το Συμβούλιο εκπονεί δέκα κατευθυντήριες γραμμές για τις μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση του δυναμικού της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή:

- βελτιώνοντας τις συνθήκες-πλαίσια έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα επαρκώς ανταγωνιστικό και ελκυστικό περιβάλλον·

- αφιερώνοντας αποτελεσματικότερες και παραγωγικότερες δημόσιες δαπάνες στους τομείς αυτούς·

- αναπτύσσοντας δημόσιες-ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις·

-αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τα κέντρα αριστείας των ερευνητικών και διδακτικών ιδρυμάτων·

-βελτιώνοντας τη μεταφορά τεχνολογιών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων ·

- λαμβάνοντας παροτρυντικά μέτρα καθώς και μέτρα για την αποτελεσματικότερη χρήση ώστε να τονωθούν η ιδιωτική έρευνα και η ανάπτυξη·

- εκσυγχρονίζοντας τη διαχείριση των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων·

- μεριμνώντας ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός εξειδικευμένων ερευνητών·

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση 2007/209/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την επικαιροποίηση για το 2007 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 92 της 3.4.2007].

Το Συμβούλιο ζητά από τα κράτη μέλη να ενεργήσουν βάσει των προσανατολισμών που καθορίζονται στην παρούσα σύσταση για την επικαιροποίηση των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών για το 2007. Στους προσανατολισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα του εγγράφου περιλαμβάνονται ιδιαίτερες συστάσεις για κάθε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν έκθεση για την έμπρακτη παρακολούθηση των μέτρων αυτών στην προσεχή ετήσια έκθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

See also

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.04.2007