Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

Το παρόν ψήφισμα παρέχει στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σταθερούς πολιτικούς προσανατολισμούς για την αυστηρή και ταχεία εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθούν υγιείς πολιτικές προϋπολογισμού από τη στιγμή της ένταξής τους στην τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

ΠΡΑΞΗ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την σταθερότητα και την ανάπτυξη (Άμστερνταμ, 17 Ιουνίου 1997) [Επίσημη Εφημερίδα C 236 της 2.8.1997].

ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί τα πολιτικά θεμέλια του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ). Προβλέπει σταθερούς πολιτικούς προσανατολισμούς για τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να θέσουν σε εφαρμογή το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρήσουν το μεσοπρόθεσμο στόχο για μια σχεδόν ισοσκελισμένη ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση. Επί πλέον, τα κράτη μέλη,

΄Οσον αφορά την Επιτροπή:

Το Συμβούλιο δεσμεύεται να εφαρμόσει αυστηρά και έγκαιρα όλα τα στοιχεία του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης για τα οποία είναι αρμόδιο. Άλλωστε, το Συμβούλιο:

Συνεπεία αυτών των διαπιστώσεων και λόγω της συζήτησης θέμα της οποίας ήταν το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, η Επιτροπή εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2004 ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και την αποσαφήνιση της θέσης σε εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Στην ανακοίνωση αυτή προτείνεται μια σειρά δυνητικών βελτιώσεων του συμφώνου. Η προσοχή της Επιτροπής επικεντρώνεται κυρίως στις εξελίξεις των οικονομικών παραγόντων στα κράτη μέλη και στην μακρόχρονη οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22 και 23 Μαρτίου 2005, οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε μια οικονομική συμφωνία για την ορθότερη διαχείριση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξη.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικών ελλειμμάτων [Επίσημη Εφημερίδα L 209 της 2.8.1997].

Ο κανονισμός αυτός διευκρινίζει και επιταχύνει τη διαδικασία για τα υπερβολικά ελλείμματα, ούτως ώστε να διαδραματίσει έναν πραγματικά αποτρεπτικό ρόλο.

Κανονισμός(ΕΚ) αριθμ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. [Επίσημη Εφημερίδα L 209 της 02.08.1977].

Στόχος του κανονισμού αυτού είναι η εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών τους.

See also

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Διαδικτύου:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.11.2005