Πολιτική αεροπορία και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 – κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Στόχος του είναι κυρίως η θέσπιση κύριων κανόνων και αρχών για την καθιέρωση και διατήρηση ενός υψηλού ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Οι κοινοί κανόνες ασφαλείας προσφέρουν ομοιόμορφο επίπεδο απαιτήσεων για τους φορείς εκμετάλλευσης*, τους κατασκευαστές και το προσωπικό της αεροπλοΐας. Το εν λόγω επίπεδο, με τη σειρά του, εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, προσώπων και υπηρεσιών στην αγορά της ΕΕ και επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών* από τις χώρες της ΕΕ. Αυτό μειώνει το διοικητικό άχθος και τον φόρτο εργασίας για τις εθνικές αρχές και τον κλάδο.

Ο κανονισμός επιδιώκει επίσης τα ακόλουθα:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η παρούσα νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και στο προσωπικό και τους φορείς που ενέχονται στις εν λόγω δραστηριότητες.

Ένα από τα κύρια μέσα επίτευξης του παραπάνω στόχου είναι μέσω της ίδρυσης του EASA. Ο νόμος καθορίζει τα καθήκοντα, την εσωτερική διάρθρωση, τις μεθόδους εργασίας και τις οικονομικές απαιτήσεις του Οργανισμού.

Τα κύρια καθήκοντα του EASA περιλαμβάνουν τα εξής:

Όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωση, ο νόμος καθορίζει τους κύριους κανόνες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του νομικού καθεστώτος, τις εξουσίες και τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τις εξουσίες και τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή.

Εκτός από τον EASA, ο νόμος θεσπίζει κοινούς κανόνες για την ασφάλεια της αεροπορίας όπως:

Μια σειρά σχετικών θεμάτων αντιμετωπίζεται επίσης από τον νόμο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η επιτήρηση και η επιβολή, η αναγνώριση των πιστοποιητικών και η αποδοχή πιστοποιητικών που δεν έχουν εκδοθεί στην ΕΕ.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις8 Απριλίου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Φορέας εκμετάλλευσης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση 1 ή περισσοτέρων αεροσκαφών.

* Πιστοποιητικό: έγκριση, άδεια ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης.

* Πιστοποίηση: κάθε μορφή αναγνώρισης του γεγονότος ότι ένα προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός, φορέας ή πρόσωπο τηρεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επίσης, καλύπτει την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που βεβαιώνει αυτήν την τήρηση.

* Αεροδρόμιο: κάθε μέρος όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί της πτήσης από ζώνες προσγείωσης έως μεγάλους διεθνείς αερολιμένες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(ΕΕ L 79 της 19.3.2008 της σ. 1-49)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72-84)

τελευταία ενημέρωση 30.11.2015