Εσωτερική αγορά και κρατικές ενισχύσεις — Δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός ΥΠΔΥ θεσπίζει:

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και σιδηρόδρομο. Ωστόσο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν επιπλέον να τον εφαρμόσουν στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και εθνικών θαλάσσιων υδάτων.

Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και γενικοί κανόνες

Ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρόμων

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2338 τροποποίησε τον παρόντα κανονισμό με την εισαγωγή της αρχής της ανταγωνιστικής ανάθεσης και στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρόμων, ο οποίος πριν εξαιρούνταν. Προβλέπονταν μακρές μεταβατικές περίοδοι έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή των αρχών και των φορέων στους νέους κανόνες.

Η απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών είναι δυνατή σε εξαιρετικές και σε σαφώς καθορισμένες περιστάσεις, ιδίως όταν:

Μεταβατική περίοδος

Η άνευ όρων, απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιων σιδηροδρομικών υπηρεσιών δεν θα είναι πλέον δυνατή από τις 25 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου 2009, εκτός του άρθρου 5 που αφορά την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1-13)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243-374)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (ΕΕ C 92 της 29.3.2014, σ. 1-21)

τελευταία ενημέρωση 01.10.2019