Σύμβαση του Μόντρεαλ για την ευθύνη των αερομεταφορέων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση 2001/539/ΕΚ για την σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης του Μόντρεαλ

Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του Μόντρεαλ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύμβαση καθιερώνει γενικές νομικές αρχές και κανόνες, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι:

Το 1997 η ΕΕ εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος) που επιβάλει απεριόριστη ευθύνη σε αερομεταφορείς της ΕΕ στην περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβατών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 και εφαρμόζει τους κανόνες της σύμβασης του Μόντρεαλ σε όλες τις πτήσεις, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, που εκτελούνται από αερομεταφορείς της ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η σύμβαση του Μόντρεαλ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 4 Νοεμβρίου 2003. Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 5 Απριλίου 2001.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανεπάρκεια της σύμβασης της Βαρσοβίας του 1929, που διέπει την ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμού, και των μετέπειτα αναθεωρήσεων οδήγησε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενοποίησης των κανόνων περί ευθύνης.

Τον Μάιο του 1999, τα συμβαλλόμενα μέρη της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της σύμβασης της Βαρσοβίας, προσαρμόζοντάς τους σε ένα ενιαίο νομικό μέσο προσφέροντας κατάλληλο ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται σε επιβάτες κατά τη διάρκεια διεθνών αεροπορικών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση 2001/539/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για την σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38)

Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (η σύμβαση του Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 39-49)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος (ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1-3)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

τελευταία ενημέρωση 31.07.2018