Ασφάλεια στη θάλασσα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Στόχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι η διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης, επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλοία ή από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα.

ΣΎΝΟΨΗ

Στόχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι η διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης, επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλοία ή από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ο EMSA που εδρεύει στη Λισαβόνα. Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και τη ρύπανση.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Ο EMSA εκτελεί βασικά και υποστηρικτικά καθήκοντα.

Τα βασικά καθήκοντα αφορούν:

συνδρομή στις προπαρασκευαστικές εργασίες ενημέρωσης και κατάρτισης της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·

επισκέψεις και επιθεωρήσεις στις χώρες της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών δεσμευτικών νομικών πράξεων της ΕΕ·

δραστηριότητες κατάρτισης και τεχνική βοήθεια για τις εθνικές αρχές·

υποστήριξη δράσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε περιπτώσεις που αυτή προκαλείται από πλοία ή από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου (ο EMSA παρέχει επιχειρησιακή βοήθεια μόνο κατόπιν αιτήματος της πληγείσας χώρας).

Επιπλέον, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης και εξ αποστάσεως παρακολούθησης πλοίων της ΕΕ και του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας (SafeSeaNet). Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη σχετικά με έρευνες σε περιπτώσεις θανάτων ή σοβαρών τραυματισμών.

Υποστηρικτικά καθήκοντα

Ο EMSA αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα μόνο εφόσον υπάρχει ουσιαστικό όφελος, αποφεύγονται οι επικαλύψεις των προσπαθειών και δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χωρών της ΕΕ. Τα καθήκοντα αυτά αφορούν περιβαλλοντικά θέματα, το πρόγραμμα GMES για την παρακολούθηση και τη γεωσκόπηση της γης (πλέον Copernicus) και τις εσωτερικές πλωτές οδούς.

Επισκέψεις και επιθεωρήσεις του EMSA

Ο EMSA πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρες για να παράσχει συνδρομή στην Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις κατά τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ και τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί επιθεωρήσεις με νηογνώμονες, καθώς και σε τρίτες χώρες σχετικά με την κατάρτιση και την έκδοση των πιστοποιητικών των ναυτικών.

Δομή

Ο EMSA είναι οργανισμός της ΕΕ και διαθέτει νομική προσωπικότητα. Το προσωπικό του αποτελείται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό, καθώς και υπαλλήλους της ΕΕ και δημόσιους υπαλλήλους των χωρών της ΕΕ τοποθετημένους ή αποσπασμένους σε προσωρινή βάση. Διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος χαίρει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Επιτροπής και κάθε χώρας της ΕΕ, ο καθένας από τους οποίους έχει δικαίωμα ψήφου. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης αντιπρόσωποι από τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και επαγγελματίες 4 ναυτιλιακών κλάδων, άνευ δικαιώματος ψήφου. Η θητεία του διαρκεί 5 έτη και μπορεί να ανανεωθεί μια φορά.

Προϋπολογισμός

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2014 προβλέπει πολυετές σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 160,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμβολή του EMSA σε δραστηριότητες αντιμετώπισης της ρύπανσης για την περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Οργανισμού περιλαμβάνει μια βασική εισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και συμπληρωματικές εισφορές από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες του. Ο Οργανισμός δύναται επίσης να επιβάλει τέλη για εκδόσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Δύο ατυχήματα (του πλοίου Erika το 1999 και του πλοίου Prestige το 1992) προκάλεσαν πετρελαιοκηλίδες στα ευρωπαϊκά ύδατα και σοβαρή περιβαλλοντική και οικονομική ζημία στις ακτές της Γαλλίας και της Ισπανίας. Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν την αφορμή για την ίδρυση του EMSA το 2003, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων μεγάλης κλίμακας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

25.8.2002

-

ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1-9.

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2003

1.10.2003

-

ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 10-12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2004

19.5.2004

-

ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 1-5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2038/2006

31.12.2006

-

ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1-4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013

1.3.2013

-

ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 30-40

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου (Επίσημη Εφημερίδα L 257 της 28.8.2014, σ. 115-120).

Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (Επίσημη Εφημερίδα L 131 της 28.5.2009, σ. 57-100).

Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 255, της 30.9.2005, σ. 11-21).

Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 208 της 5.8.2002, σ. 10-27).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.01.2015