Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: καλύτερη προστασία των καταναλωτών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2002/92/ΕΚ — ασφαλιστική διαμεσολάβηση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στις 20 Ιανουαρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [οδηγία (ΕΕ) 2016/97], η οποία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την οδηγία σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η νέα οδηγία θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα διανομής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών που διαθέτουν προϊόντα απευθείας σε καταναλωτές (εξού και η νέα ονομασία). Επίσης, θα βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της μεγαλύτερης διαφάνειας των τιμών και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

ΠΛΑΙΣΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ασφαλιστήρια ζωής μεταβλητής απόδοσης: τα ασφαλιστήρια αυτά παρέχουν στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα χρήματά τους με τα χρήματα άλλων ασφαλισμένων σε ένα κεφάλαιο μεταβλητής απόδοσης. Αυτό τους επιτρέπει να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα επενδύσεων (όπως μετοχές και ομόλογα) από ό,τι θα μπορούσαν μεμονωμένα.

Αντασφάλιση: οι ασφαλιστές μεταβιβάζουν στοιχεία του χαρτοφυλακίου κινδύνου τους σε άλλους ασφαλιστές ούτως ώστε να κατανείμουν τον κίνδυνο καταβολής μεγάλων ποσών σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/92/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3-10)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/92/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19-59)

τελευταία ενημέρωση 24.10.2016