eEurope 2005

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002 που ήταν κυρίως εστιασμένο στην επέκταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, αποσκοπεί στην πρακτική έκφραση των ανωτέρω δυνατοτήτων με αύξηση της παραγωγικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και με βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, με βάση μια ασφαλή υποδομή ευρυζωνικών επικοινωνιών, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2002, στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο δράσης eEurope 2005: κοινωνία της πληροφόρησης για όλους [COM(2002) 263 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα και διαρκή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο οριζόντιος στόχος της καθολικής πρόσβασης προστίθεται για να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, ανεξαρτήτως του εάν αυτός οφείλεται σε ιδιαίτερες ανάγκες, στην ηλικία, σε αναπηρίες ή σε ασθένειες.

Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2005 μέσω του eEurope 2005, είναι:

Στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 ακολουθείται η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του eEurope 2002 και η οποία συνίσταται στον καθορισμό σαφών στόχων και στη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίησή τους. Επιδιώκεται επίσης η επιτάχυνση της θέσπισης νέων νομοθετικών μέσων και ο αναπροσανατολισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)

Όσον αφορά τη λειτουργία σύγχρονων δικτυακών δημοσίων υπηρεσιών, το eEurope 2005 προτείνει τις ακόλουθες δράσεις:

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

Το σχέδιο δράσης προτρέπει να συνεχιστεί η χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, όπως με την πρωτοβουλία eLearning. Στο πλαίσιο αυτό, το eEurope 2005 προτείνει μια σειρά στοχοθετημένων μέτρων, μεταξύ των οποίων:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health)

Το σχέδιο δράσης επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς τη διαχείριση της υγείας. Παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο μείωσης των διοικητικών δαπανών, αλλά και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως και ιατρικής πληροφόρησης και πρόληψης. Στο συγκεκριμένο πεδίο, το eEurope 2005 προβλέπει τα εξής:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (E-BUSINESS)

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο (δικτυακές αγορές και πωλήσεις) και την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διεργασιών. Μερικές από τις προβλεπόμενες δράσεις στο συγκεκριμένο πεδίο είναι:

ΑΣΦΑΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η σταδιακή εγκατάσταση ασφαλούς υποδομής πληροφοριών αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στο πεδίο αυτό: πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου του 2001 για την ασφάλεια των δικτύων, πάταξη των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2002, οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου έρευνας. Για το ζήτημα της ασφάλειας, το νέο σχέδιο δράσης προβλέπει τα εξής:

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 κάνει έκκληση να τονωθεί η καινοτομία και να αναπτυχθούν η χρήση και οι επενδύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό, προσδιορίζει τις ακόλουθες δράσεις:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (BENCHMARKING)

Τέλος, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα με σκοπό την ανάλυση, την καταγραφή και τη διάδοση ορθών πρακτικών, κυρίως μέσω διασκέψεων και δικτύων υποστήριξης. Η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του eEurope 2002, προβλέπει την εκπόνηση νέου καταλόγου δεικτών και νέας μεθοδολογίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του 2002.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ eEUROPE 2005

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και του πολυετούς προγράμματος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (πρόγραμμα Modinis) [COM(2009) 432 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη εφημερίδα]. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει την τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και του προγράμματος Modinis.

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης eEurope 2005, οι αξιολογητές έκριναν ότι η στρατηγική ήταν χρήσιμη και συναφής. Tο πρόγραμμα επέτρεψε όντως τη συγκρότηση και διατήρηση διαλόγου μεταξύ χωρών που διέθεταν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και σημεία αναφοράς. Πρέπει να αναφερθούν ορισμένες αδυναμίες σχετικά με την ομάδα των ενδιαφερομένων μερών, η οποία δε φαίνεται να ανέλαβε ικανοποιητικά το συμβουλευτικό της ρόλο.

Το πρόγραμμα Modinis χαίρει επίσης θετικής αξιολόγησης στο βαθμό που κατάφερε να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες των κρατών μελών. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της επιτροπής διαχείρισης Modinis και της συμβουλευτικής ομάδας eEurope.

Οι διαπιστωθείσες αδυναμίες δεν επηρέασαν εντούτοις την εφαρμογή του προγράμματος. Ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 και σε ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της (PAS-TIC).

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την eEurope 2005 (ηλεκτρονική Ευρώπη 2005): ενδιάμεση επανεξέταση [COM(2004) 108 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η έκθεση υπογραμμίζει πως τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης είναι ενθαρρυντικά σε πολυάριθμους τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το ποσοστό των βασικών διοικητικών υπηρεσιών που διατίθενται πλήρως στο διαδίκτυο αυξήθηκε στην πραγματικότητα από το 17 % στο 43 % από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τον Οκτώβριο του 2003. Επιπλέον ο αριθμός των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2002 και 2003.

Η έκθεση παρέχει λεπτομέρειες για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε επτά τομείς και προσδιορίζει τους τομείς για τους οποίους απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες:

Η έκθεση θα χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες προσαρμογές στον πρόγραμμα eEurope 2005 μέχρι το καλοκαίρι του 2004.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2002 - eEurope 2005: Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης [COM(2002) 772 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Η ανακοίνωση αυτή περιέχει τους διάφορους δείκτες που προτείνει η Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση του eEurope 2005, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Οι εν λόγω δείκτες καλύπτουν την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και τη χρήση του, την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη χρήση των τελευταίων, το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές Δημόσιες Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική μάθηση, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προετοιμασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, την πείρα και τις πρακτικές των χρηστών του Διαδικτύου όσον αφορά την ασφάλεια των ΤΠΕ, τη διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης «eEurope 2005» [Επίσημη Εφημερίδα C 48 της 28.2.2003]

Με το ψήφισμα αυτό, το Συμβούλιο καλεί ουσιαστικά τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικότερα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του eEurope 2005 μέχρι το τέλος του 2005.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται σχέδιο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που προορίζονται να χρησιμεύσουν στην αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.02.2010