Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Η παρούσα νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιδιώκει να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα*, από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιδιώκει να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα*, από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Καθορίζει τους κανόνες που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και ορίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα των πολιτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ο παρόν κανονισμός προβλέπει τη σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), του εποπτικού οργάνου που είναι επιφορτισμένο να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν ενστάσεις στον ΕΕΠΔ εφόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους ως προς την προστασία των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού έχουν παραβιαστεί.

Κάθε όργανο και οργανισμός της ΕΕ υποχρεούται να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τον ΕΕΠΔ και να διασφαλίζει τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργασία δεδομένων

Δυνάμει του κανονισμού και για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει:

Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπεται εφόσον παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την ανωνυμία τους.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνον εφόσον:

Δικαιώματα των πολιτών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή ή σχετίζονται με αξιόποινες πράξεις, απαγορεύεται κατά βάση, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον νόμο.

Ο κανονισμός κατοχυρώνει νομικώς προστατευμένα δικαιώματα για τους πολίτες, όπως το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση, το κλείδωμα ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατέχουν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από την 1η Φεβρουαρίου 2001.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί ή στο «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει χαρακτηριστικών, όπως η φυσική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

* Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε εργασία που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η διατήρηση, η χρήση, η τροποποίηση, η διαβίβαση, η διάδοση ή η διαγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001

1.2.2001

-

ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1-22

Διορθωτικό

-

-

ΕΕ L 164 της 26.6.2007, σ. 36-36

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2008/597/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2008, περί θεσπίσεως κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Επίσημη Εφημερίδα L 193 της 22.7.2008, σ. 7-11).

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Επίσημη Εφημερίδα L 281 της 23.11.1995, σ. 31-50).

τελευταία ενημέρωση 12.06.2015