eEυρώπη - Μια κοινωνία των πληροφοριών για όλους

Η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία της γνώσης θεωρείται ότι θα αποτελέσει ισχυρό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Θα συντελέσει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για τη δημιουργία αυτής της «κοινωνίας της πληροφορίας για όλους» η Επιτροπή δρομολόγησε το 1999 την πρωτοβουλία eEurope, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή διάδοση της τεχνολογίας πληροφοριών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της 8ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με πρωτοβουλία της Επιτροπής για το έκτακτο ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000: eEυρώπη - Η κοινωνία των πληροφοριών για όλους [COM (1999) 687 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η eEυρώπη αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία με στόχο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευθεί πλήρως τις εξελίξεις που συνδέονται με την κοινωνία των πληροφοριών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί υπέρ της κοινωνίας των πληροφοριών: η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, η συγκρότηση σαφούς νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η υποστήριξη προς τη βιομηχανία, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι αντίστοιχες τεχνολογίες και οι αγορές, είναι απαραίτητο να εγκαινιασθεί πάραυτα η πολιτική πρωτοβουλία eEυρώπη προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόοδος σε ορισμένες πολιτικές και πέρα από το ήδη προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Οι πρώτοι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής έχουν ως εξής:

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, η Επιτροπή προτείνει δέκα δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν με την από κοινού δράση της Επιτροπής, των κρατών μελών, των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρώπης.

Η είσοδος της ευρωπαϊκής νεολαίας στην ψηφιακή εποχή

Ο ψηφιακός πολιτισμός θα πρέπει να καταστεί μια από τις βασικές γνώσεις κάθε νέου ευρωπαίου. Θα πρέπει τοιουτοτρόπως να προαχθεί η είσοδος του Διαδικτύου και των πολυμεσικών εργαλείων στα σχολεία και να προσαρμοστεί αντιστοίχως η όλη παιδεία λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή εποχή.

Οικονομικά προσιτότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Επιβάλλεται να αυξηθεί ο ανταγωνισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η μείωση των τιμών και να διευρυνθεί η επιλογή που προσφέρεται στον καταναλωτή. Παρά την απελευθέρωση των αγορών των υποδομών και των υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιών, οι φορείς εκμετάλλευσης διατηρούν ακόμη την κυρίαρχη θέση τους, ιδίως σε επίπεδο τοπικού βρόχου (es de en fr). Τα εμπόδια αυτά (που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της επανεξέτασης κατά το 1999 του κανονιστικού πλαισίου για τις επικοινωνίες ) θα πρέπει να υπερκερασθούν το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να προσφερθούν στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή και ανταγωνιστικότερες τιμές για την ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς τούτο κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί το ταχύτερο δυνατό αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά (ιδίως η οδηγία για τις νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου). Η Ευρώπη πρέπει επίσης να μεριμνήσει ώστε οι δημόσιες διοικήσεις να διευκολύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών για την ανάθεση έργων.

Η ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους ερευνητές και τους φοιτητές

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, στόχο αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα άτομα που σχετίζονται με την παιδεία και την έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους πανεπιστημίων και εργαστηρίων στην Ευρώπη υπέρ της έρευνας και της επιμόρφωσης.

Ασφαλής ηλεκτρονική πρόσβαση χάρις στις ηλεκτρονικές κάρτες με μικροκύκλωμα

Ως ηλεκτρονικές κάρτες με μικροκύκλωμα νοούνται οι κάρτες που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, δυνατότητες ηλεκτρονικής πληρωμής, κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση στις δημόσιες μεταφορές, επί πληρωμή τηλεόραση κ.λπ. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση των καρτών αυτών παντού, απαιτείται να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια νέα υποδομή. Προς τούτο, οι δημόσιες διοικήσεις, οι φορείς προμήθειας και παροχής υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε να διαμορφωθούν κοινές προδιαγραφές σε τομείς όπως η κινητικότητα, η ασφάλεια, ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου και ο έλεγχος της χρήσης.

Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία

Η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι ανεπτυγμένη στην Ευρώπη επηρεάζοντας άμεσα τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα οικονομία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη ιδεών για εμπορική εκμετάλλευση και τη χρηματοδότησή τους εντός της Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Η ηλεκτρονική συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η Επιτροπή προτίθεται να μεριμνήσει ώστε κατά την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ηλεκτρονική ιατροφαρμακευτική μέριμνα

Σε ό,τι αφορά την υγεία, η αξιοποίηση ευφυών δικτύων και τεχνικών για την παρακολούθηση της υγείας, την πρόσβαση στις πληροφορίες και την μέριμνα ιατροφαρμακευτικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν ουσιαστικά την αποδοτικότητα των υγειονομικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.

Οι ευφυείς μεταφορές

Χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, είναι επίσης δυνατόν να καταστούν ασφαλέστερες οι μεταφορές και να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων μεταφορών.

Η ηλεκτρονική σύνδεση των κυβερνήσεων

Χάρη στο Διαδίκτυο, κάθε πολίτης ή κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να διαθέτει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες του δημοσίου. Προς τούτο η δημόσια διοίκηση καλείται να διευκολύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της διοίκησης για όλους τους πολίτες.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005, με τίτλο "Η στρατηγική i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» [COM(2005) 229 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το i2010 είναι το νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις για την κοινωνία των πληροφοριών και τα μέσα επικοινωνίας.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2002 - eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους [COM(2002) 263 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Σκοπός του σχεδίου δράσης eEurope 2005 είναι βασικώς να τονώσει την προσφορά υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου, επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη ασφαλούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2001 - eEurope 2002: Συνέπειες και Προτεραιότητες. Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης, 23-24 Μαρτίου 2001 [COM(2001) 140 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου δράσης eEurope 2002 ήταν να επεκταθεί η δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη, να ανοίξει ο ανταγωνισμός σε όλα τα δίκτυα επικοινωνίας και να τονωθεί η χρήση του Διαδικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και την προστασία των καταναλωτών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.09.2005