Λιμενικές υποδομές: ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2005/65/ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία εφαρμόζεται για ανθρώπους, υποδομές και εξοπλισμό (μεταξύ άλλων μέσα μεταφοράς) σε λιμένες και παρακείμενες περιοχές.

Αρχή ασφαλείας λιμένα και σχέδια ασφαλείας λιμένα

Επίπεδα ασφαλείας

Υπεύθυνος ασφαλείας λιμένα

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν έναν υπεύθυνο ασφαλείας σε κάθε λιμένα.

Εάν είναι εφικτό, κάθε λιμένας διαθέτει διαφορετικό υπεύθυνο ασφαλείας λιμένα. Ωστόσο, εφόσον απαιτείται, περισσότεροι του ενός λιμένες μπορούν να έχουν κοινό υπεύθυνο ασφαλείας.

Οι εν λόγω υπεύθυνοι ασφαλείας δρουν ως σημείο επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων και πρέπει να διαθέτουν επαρκείς αρμοδιότητες και τοπικές γνώσεις ώστε να διασφαλίζουν και να συντονίζουν επαρκώς την εκπόνηση, την επικαιροποίηση και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας του λιμένα.

Αναθεωρήσεις

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις ασφαλείας λιμένα και τα σχέδια ασφαλείας λιμένα αναθεωρούνται όποτε σημειώνονται μεταβολές απτόμενες της ασφάλειας, και τουλάχιστον ανά 5 έτη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2005 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μετά την έκρηξη της επιδημίας του COVID-19 και τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε:

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία της υγείας, τον επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις μετακινήσεων ναυτικών, επιβατών και άλλων προσώπων που επιβαίνουν σε πλοία.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28-39)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/65/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων [COM(2009)002 final της 20.1.2009]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 324/2008 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2008, για θέσπιση αναθεωρημένων διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων από την Επιτροπή στον τομέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 98 της 10.4.2008, σ. 5-10)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 04.05.2020