Οδική ασφάλεια: άδεια οδήγησης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οδηγία 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία:

Αμοιβαία αναγνώριση των αδειών

Οι άδειες που εκδίδονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να αναγνωρίζονται σε αμοιβαία βάση. Οι κατηγορίες άδειας οδήγησης είναι οι ακόλουθες:

Ένας πίνακας ισοδυναμιών μεταξύ αυτών των κατηγοριών και των κατηγοριών που ορίζονται στις άδειες που έχουν εκδοθεί σε χώρες της ΕΕ πριν από αυτή την οδηγία περιλαμβάνεται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/1945.

Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης

Εξεταστές οδήγησης

Τροποποιήσεις μετά την έκρηξη της πανδημίας της νόσου COVID-19

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 19η Ιανουαρίου 2007, και έπρεπε να γίνει νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 19η Ιανουαρίου 2011. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας από τις 19 Ιανουαρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18-60)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/126/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10-24)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2016, για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (ΕΕ L 302 της 9.11.2016, σ. 62-162)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 383/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά άδειες οδήγησης που περιλαμβάνουν υπόστρωμα αποθήκευσης (μικροεπεξεργαστή) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 47-49)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 383/2012 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2012, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά άδειες οδήγησης που περιλαμβάνουν υπόστρωμα αποθήκευσης (μικροεπεξεργαστή) (ΕΕ L 120 της 5.5.2012, σ. 1-11)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 22.09.2020