Οικονομικά προσιτές τηλεπικοινωνίες - δικαιώματα των χρηστών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέλει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλής ποιότητας, προσβάσιμων για όλους τους χρήστες, σε προσιτή τιμή, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τη στρέβλωση της αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέλει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλής ποιότητας, προσβάσιμων για όλους τους χρήστες, σε προσιτή τιμή, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τη στρέβλωση της αγοράς.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία εξασφαλίζει ειδικούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η οδηγία:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι:

Ως αντιστάθμισμα στο καθαρό κόστος που αναλαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της παροχής καθολικής υπηρεσίας (η οποία δεν είναι πάντα επικερδής), οι χώρες της ΕΕ μπορεί να προβλέψουν μηχανισμούς αποζημίωσής τους.

Συμφέροντα και δικαιώματα χρηστών

Οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τις υπηρεσίες στις οποίες εγγράφονται ως συνδρομητές. Οι συμβάσεις πρέπει: i) να παρέχουν πληροφορίες για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας, καθώς και για την αποζημίωση και τις επιστροφές, εάν τα εν λόγω επίπεδα δεν επιτευχθούν, ii) να αναφέρουν το δικαίωμα της συμπερίληψης σε τηλεφωνικούς καταλόγους που διατίθενται στους συνδρομητές iii) να περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά διαφημιστικές προσφορές.

Επίσης, η οδηγία προβλέπει:

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2002 και μετά.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα που περιλαμβάνει 4 ακόμη οδηγίες (την οδηγία πλαίσιο, την οδηγία για την πρόσβαση, την οδηγία για την αδειοδότηση και την οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), καθώς επίσης και τον κανονισμό που θεσπίζει τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης τον δικτυακό τόπο«Η Ευρώπη σου» .

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2002/22/ΕΚ

24.4.2002

24.7.2003

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51-77

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2009/136/ΕΚ

19.12.2009

25.5.2011

EE L 337 της 18.12.2009, σ. 11-36

Διορθωτικό για την οδηγία 2009/136/ΕΚ

-

-

EE L 241 της 10.9.2013, σ. 9

τελευταία ενημέρωση 22.09.2015