Πλαίσιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο»)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εθνικές εποπτικές αρχές

Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού

Κανόνες εφαρμογής

Το Eurocontrol συμμετέχει στη διαμόρφωση εκτελεστικών κανόνων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, βάσει εντολών που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού.

Αξιολόγηση των επιδόσεων

Ο κανονισμός θεσπίζει έναν μηχανισμό αξιολόγησης των επιδόσεων για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τις λειτουργίες του δικτύου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας του μηχανισμού επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας και για τις λειτουργίες του δικτύου, καθώς και εκείνους που αφορούν το σύστημα χρέωσης τελών που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 σχετικά με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας —βλέπε σύνοψη.

Διασφαλίσεις

Ο κανονισμός αυτός δεν εμποδίζει τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλειας ή άμυνας.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2004.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η πρώτη δέσμη για τον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό» αποτελείται από αυτό τον κανονισμό-πλαίσιο, καθώς και από τρεις τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004], την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004] και τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας [βάσει πλέον του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 ή άλλων συναφών κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών κανονισμών που κατάργησαν και αντικατέστησαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004]. Οι εν λόγω κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση και την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και στην αναδιοργάνωση του εναέριου χώρου με βάση την κυκλοφορία και όχι με βάση τα εθνικά σύνορα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου: τμήμα εναέριου χώρου που ορίζεται με βάση επιχειρησιακές απαιτήσεις και όχι εθνικά σύνορα, εντός του οποίου η αεροναυτιλία και οι συναφείς υπηρεσίες βασίζονται στις επιδόσεις και βελτιστοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί, σε κάθε λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, να εισέλθει ολοκληρωμένος πάροχος.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1-9)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/903 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας για την τρίτη περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (ΕΕ L 144 της 3.6.2019, σ. 49-55)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και με την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013 (ΕΕ L 56 της 25.2.2019, σ. 1-67)

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (EE L 212 της 22.8.2018, σ. 1-122)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/259 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με ορισμένους αναθεωρημένους στόχους επιδόσεων και ενδεδειγμένα μέτρα των εθνικών σχεδίων ή των σχεδίων λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα οποία δεν συνάδουν με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό υποχρεώσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων (ΕΕ L 38 της 15.2.2017, σ. 76-85)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/348 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 55-67)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς 2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20-23)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό κοινών έργων, τη σύσταση διοικητικής αρχής και τον προσδιορισμό κινήτρων για την εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη (ΕΕ L 123 της 4.5.2013, σ. 1-7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για τον εναέριο χώρο») (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20-25)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») (EE L 96 της 31.3.2004, σ. 10-19)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 08.05.2020