Δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών ώστε να τους προστατέψει κατά τη διακοπή ενός ταξιδίου, καθώς και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα των υπηρεσιών για τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Δικαιώματα των επιβατών

Οι επιβάτες των σιδηροδρομικών γραμμών έχουν τα ακόλουθα βασικά δικαιώματα:

Σύμβαση μεταφοράς και πληροφορίες

Πρέπει να δίνονται στους επιβάτες σαφείς και προσβάσιμες πληροφορίες:

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να διατίθενται σε προσβάσιμη μορφή.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης στον τελικό προορισμό που υπερβαίνει τα 60 λεπτά, οι επιβάτες έχουν τα εξής δικαιώματα:

Αν οι επιβάτες δεν επιλέξουν την επιστροφή του κομίστρου αλλά τη συνέχιση του ταξιδιού, μπορούν να ζητήσουν ελάχιστη αποζημίωση ίση με:

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης ή αναχώρησης που υπερβαίνει τα 60 λεπτά, οι επιβάτες έχουν τα εξής δικαιώματα:

Άτομα με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα μπορούν να ταξιδεύουν με τρόπο συγκρίσιμο με των άλλων πολιτών. Επομένως, ο κανονισμός τους εκχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

Ασφάλεια, καταγγελίες και ποιότητα υπηρεσίας

Εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να ορίσουν έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους φορείς υπεύθυνους για την επιβολή της εφαρμογής του κανονισμού. Οι επιβάτες δύνανται να υποβάλουν καταγγελία σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω φορείς αν θεωρήσουν πως τα δικαιώματά τους καταπατήθηκαν.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να θεσπίσουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης του κανονισμού.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 3 Δεκεμβρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Μετά την έκρηξη της επιδημίας του COVID-19 και τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315, της 3.12.2007, σ. 14-41)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32-77)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/34/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ C 220, της 4.7.2015, σ. 1-10)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με εξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (COM(2015) 117 final, της 11.3.2015)

τελευταία ενημέρωση 19.03.2020