Δικηγόροι που ασκούν μόνιμα το δικηγορικό επάγγελμα στο εξωτερικό — κανόνες της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 98/5/ΕΚ — μόνιμη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος σε χώρα της ΕΕ διάφορη εκείνης στην οποία αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία δίνει τη δυνατότητα σε δικηγόρους με πλήρως αναγνωρισμένη ιδιότητα σε μια χώρα της ΕΕ να εργάζονται μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό τον επαγγελματικό τίτλο της χώρας καταγωγής τους. Η οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους της ΕΕ που δικαιούνται να εργάζονται υπό τον επαγγελματικό τίτλο του «δικηγόρου» , αλλά το σύστημα διευρύνεται επίσης σε όλους τους υπηκόους των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Τομείς δραστηριότητας

Ισότιμη αντιμετώπιση

Συλλογική άσκηση του επαγγέλματος

Όταν μια χώρα υποδοχής της ΕΕ επιτρέπει τη συλλογική άσκηση του επαγγέλματος, ένας ή περισσότεροι δικηγόροι που είναι μέλη της ίδιας ομάδας στη χώρα καταγωγής, μπορούν να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο της ομάδας τους στη χώρα υποδοχής.

Δεοντολογία

Οι δικηγόροι που εργάζονται μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν τους επαγγελματικούς κανόνες της χώρας υποδοχής, ακόμα και εάν εξακολουθούν να δεσμεύονται από τη δεοντολογία της χώρας καταγωγής τους.

Πειθαρχικές διαδικασίες

Οι δικηγόροι που ασκούν επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό τίτλο της χώρας καταγωγής τους υπάγονται στις πειθαρχικές διαδικασίες της χώρας υποδοχής της ΕΕ.

ΠΟΤΕ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Στις 14 Μαρτίου 1998. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να τη μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους έως τις 14 Μαρτίου 2000.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπάρχουν και άλλες νομοθετικές πράξεις που ισχύουν για το επάγγελμα του δικηγόρου. Αυτές αφορούν τα εξής:

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/5/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36-43)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/5/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ L 78 της 26.3.1977, σ. 17-18). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22-142). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 28.10.2015