Ευρωπαϊκή επιτροπή τραπεζών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2004/10/ΕΚ για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Προβλέπει τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών (ΕΕΤ), μιας συμβουλευτικής επιτροπής που στηρίζει και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα πολιτικής που συνδέονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η ΕΕΤ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Επιτροπή και την επικουρεί στην έγκριση εκτελεστικών μέτρων για τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καθήκοντα

Σύνθεση

Εσωτερικός κανονισμός

Το 2014 η ΕΕΤ τροποποίησε τον εσωτερικό κανονισμό της. Ο εν λόγω κανονισμός ρυθμίζει θέματα όπως για παράδειγμα:

Η ΕΕΤ αντικατέστησε τη συμβουλευτική επιτροπή τραπεζών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 13 Απριλίου 2005 (ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία 2005/1/ΕΚ η οποία, μεταξύ άλλων, αντικατέστησε τη συμβουλευτική επιτροπή τραπεζών με την ΕΕΤ, τέθηκε σε ισχύ).

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΕΤ, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 36-37)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9-17)

τελευταία ενημέρωση 04.10.2016