Κανόνες που ισχύουν για τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών έως το 2016

Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανοίγματος της αγοράς, καθώς και ισόρροπης εφαρμογής των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η οδηγία 2014/25/EΕ αντικατέστησε την παρούσα οδηγία, η οποία παραμένει ωστόσο σε ισχύ, μέχρι τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 18η Απριλίου 2016.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2004/17/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΣΎΝΟΨΗ

Η οδηγία 2004/17/EΚ σχετικά με τους ειδικούς τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (των αποκαλούμενων ειδικών τομέων) εφαρμόζεται στη σύμβαση που εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα στους συγκεκριμένους τομείς για:

Ωστόσο, δεν ισχύει για τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων ή υπηρεσιών που ρυθμίζονται από την οδηγία 2014/23/EΕ.

Αναθέτοντες φορείς

Η οδηγία περί ειδικών τομέων εφαρμόζεται σε:

Στα παραρτήματα της οδηγίας περιέχονται συγκεντρωτικές λίστες των αναθέτοντων φορέων.

Σχετικές δραστηριότητες

Η οδηγία εφαρμόζεται κυρίως στην παροχή ή τη λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

Επίσης εφαρμόζεται κατά:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται στους εν λόγω τομείς δεν υπόκεινται πλέον στην οδηγία σε περίπτωση που υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός εγκεκριμένος απότην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε ένα κράτος μέλος ή σε ένα δεδομένο τομέα.

Επανεξέταση των κατώτατων ορίων κάθε δύο έτη

Η οδηγία εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις που έχουν εκτιμώμενη αξία, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, ίση ή ανώτερη των ακόλουθων κατώτατων ορίων:

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή των αναθετόντων φορέων είναι:

Υποχρέωση δημοσίευσης και διαφάνειας

Η εν λόγω υποχρέωση στοχεύει συγκεκριμένα στη δημοσίευση των προκηρύξεων σύμφωνα με τους τύπους που υπαγορεύονται από την Επιτροπή, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω του συστήματος πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες (SIMAP). Υπάρχουν διάφοροι τύποι προκηρύξεων:

Για κάθε σύμβαση, ο αναθέτων φορέας πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δικαιολογήσει τις αποφάσεις του και να διατηρήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τουλάχιστον τέσσερα έτη. Θα πρέπει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν:

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, αγαθού ή υπηρεσίας τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται. Πρέπει να καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης (προκήρυξη διαγωνισμού, προδιαγραφές ή συμπληρωματικά έγγραφα) και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Όροι συμμετοχής

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπει τους όρους που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω όροι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ικανότητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων σε μια σύμβαση, στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα και τις επαγγελματικές και τεχνικές ικανότητες.

Οι όροι συμμετοχής επίσης στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Όποιος οικονομικός φορέας έχει τυχόν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποκλείεται συστηματικά από την ανάθεση δημόσιας προμήθειας μέσω μιας αναθέτουσας αρχής.

Η συμμετοχή ενός οικονομικού φορέα μπορεί επίσης να αποκλειστεί από δημόσια προμήθεια εάν:

Διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων

Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων:

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να αναθέσουν σύμβαση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην οδηγία.

Διαγωνισμοί στον τομέα των υπηρεσιών

Η οδηγία εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς συμβάσεων υπηρεσιών άνω των 414 000 ευρώ.

Ο αναθέτων φορέας θα δημοσιεύει μια προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνη με τους κανονισμούς της διαδικασίας ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης και θα γνωρίζει τα έργα όταν η προθεσμία για την προγραμματισμένη παρουσίαση έχει λήξει.

Τα κριτήρια ανάθεσης είναι σαφή, αμερόληπτα και διασφαλίζουν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από τεχνικά εξειδικευμένο και ανεξάρτητο προσωπικό.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

30.4.2004

31.1.2006

ΕΕ L 134 της 30.4.2004

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2005/51/ΕΚ

21.10.2005

31.1.2006

ΕΕ L 257 της 1.10.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2083/2005

1.1.2006

-

ΕΕ L 333 της 20.12.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/2007

1.1.2008

-

ΕΕ L 317 της 5.12.2007

Οδηγία 2009/81/ΕΚ

21.8.2009

21.8.2011

ΕΕ L 216 της 20.8.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009

1.1.2010

-

ΕΕ L 314 της 1.12.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011

1.1.2012

-

ΕΕ L 319 της 2.12.2011

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1336/2013

1.1.2014

-

ΕΕ L 335 της 14.12.2013

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Οδηγία 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/EΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94 της 28.3.2014).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.06.2014