Κανόνες δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Η παρούσα πράξη αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας ανοιχτής αγοράς για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως και της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων είναι δίκαιη και ανοικτή σε υποψηφίους από παντού στην ΕΕ.

Πεδίο εφαρμογής

Η πράξη καλύπτει τις περισσότερες δημόσιες συμβάσεις, εκτός από τις συμβάσεις για κοινωφελείς επιχειρήσεις (στους τομείς του ύδατος, των μεταφορών, της ενέργειας και των ταχυδρομικών υπηρεσιών), για τηλεπικοινωνίες, παραχώρηση υπηρεσιών (όπως τη λειτουργία υπάρχοντος χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων) και ορισμένες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

4 είδη διαδικασιών

Διαφάνεια

Αυτή διαφυλάσσεται με τη δημοσίευση των προκηρύξεων των δημόσιων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τη βάση δεδομένων TED, καθώς επίσης σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι δημοσιεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πανομοιότυπες πληροφορίες, ούτως ώστε να μην ευνοηθεί κανείς υποψήφιος. Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι ακόλουθες:

Ανάθεση σύμβασης

Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των ακολούθων:

Κατώτατα όρια

Καλύπτονται όλες οι δημόσιες συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης από συγκεκριμένα κατώτατα όρια. Τα κατώτατα όρια υπολογίζονται ανά διετία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα βασικά κατώτατα όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όπως τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013, είναι τα ακόλουθα:

Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Συμβάσεις προμηθειών οι οποίες συνάπτονται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας: (i) οι οποίες αφορούν προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V: 134 000 EUR(ii) που αφορούν άλλα προϊόντα: 207 000 EUR.

Μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 18.4.2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας οδηγίας που θα την αντικαταστήσει (οδηγία 2014/24/ΕΕ).

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114–240)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2004/17/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1–113)

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65–242)

τελευταία ενημέρωση 30.09.2015