Σύναψη δημόσιων συμβάσεων και παραχωρήσεων: διαδικασίες προσφυγής

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/665/EΟΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία ζητεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να διασφαλίσουν ότι μπορεί να γίνει γρήγορη και αποτελεσματική προσφυγή κατά των αποφάσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων, καθώς και κατά των προκαταρκτικών διαδικαστικών αποφάσεων σε αυτό το πλαίσιο, σε περίπτωση που το δίκαιο περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ έχει παραβιαστεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 1990. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 1991.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/665/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33-35)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση (η οποία ενσωματώνει μόνο τις τροποποιήσεις που θεσπίστηκαν έως και την οδηγία 2007/66/EΚ) έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 92/13/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14-20). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65-242). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 08.03.2016