Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές υπόκεινται σε ανώτατο όριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων στη σύνθεσή τους με στόχο την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει τα όρια που ισχύουν για διάφορα διατροφικά προϊόντα και προβλέπει ένα προκαθορισμένο μέγιστο όριο.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΣΥΝΟΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές υπόκεινται σε ανώτατο όριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων στη σύνθεσή τους με στόχο την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει τα όρια που ισχύουν για διάφορα διατροφικά προϊόντα και προβλέπει ένα προκαθορισμένο μέγιστο όριο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Καθορίζει τις μέγιστες ποσότητες καταλοίπων φυτοφαρμάκων που επιτρέπεται να υπάρχουν σε προϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφές. Αυτά τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν:

Τα ΑΟΚ για όλες τις καλλιέργειες και τα φυτοφάρμακα αναφέρονται στη βάση δεδομένων ΑΟΚ της Επιτροπής.

Τρόφιμα που καλύπτει ο κανονισμός

Η νομοθεσία αφορά όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού.

Τα προϊόντα αυτά δεν υπόκεινται στα καθορισμένα όρια, εάν προορίζονται για:

Εξαιρέσεις

Ορισμένες ουσίες που παραθέτει η Επιτροπή (παράρτημα VII) μπορούν να λάβουν έγκριση ακόμα και αν υπερβαίνουν το ΑΟΚ τους, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αξιολόγηση ασφαλείας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ασφαλείας των νέων αιτήσεων που υποβάλλονται για καθορισμό των ΑΟΚ. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στην τοξικότητα, τη μέγιστη αναμενόμενη περιεκτικότητα των ουσιών στα τρόφιμα και το διαιτολόγιο των καταναλωτών. Με βάση τη γνωμοδότηση της EFSA η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό για τον καθορισμό νέου ΑΟΚ ή την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός υφιστάμενου ΑΟΚ.

Δειγματοληψία

Στην ΕΕ εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου κάθε χρόνο ελέγχεται ένας εγκεκριμένος κατάλογος προϊόντων για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τα ΑΟΚ φυτοφαρμάκων.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 5 Απριλίου 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τα ανώτατα όρια καταλοίπων και τον δικτυακό τόπο της EFSA.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005

5.4.2005

-

ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1-16

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 400/2014 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2014, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (Επίσημη Εφημερίδα L 119 της 23.4.2014, σ. 44-56)

τελευταία ενημέρωση 23.04.2015