Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) - κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρήση των χημικών προϊόντων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) προβλέπει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή χημικών προϊόντων και τη χρήση τους στην Ευρώπη. Μετατοπίζει την ευθύνη από τις δημόσιες αρχές στον βιομηχανικό κλάδο με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χημικών προϊόντων που παράγονται, εισάγονται, πωλούνται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Επίσης:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα 5 πρώτα έτη εφαρμογής του κανονισμού REACH και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία σημαντική αναδιάρθρωση δεν ήταν αναγκαία πριν από την προθεσμία καταχώρισης ορισμένων ουσιών της 1ης Ιουνίου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η χημική βιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές βιομηχανίες της ΕΕ. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή και στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στη χημική βιομηχανία (και στην ευρύτερη κατασκευαστική βιομηχανία που χρησιμοποιεί χημικές ουσίες) να αναπτύσσεται και να καινοτομεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3-280)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και των παραρτημάτων του έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕΕ L 206 της 2.8.2008, σ. 5-13)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής, της 30ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1-739)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 107 της 17.4.2008, σ. 6-25)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/2007 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους τίτλους κατάρτισης των μελών του τμήματος προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕΕ L 280 της 24.10.2007, σ. 10)

τελευταία ενημέρωση 06.04.2018