Διεθνές εμπόριο επικίνδυνων χημικών προϊόντων (Σύμβαση του Ρόττερνταμ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση του Ρόττερνταμ

Απόφαση 2003/106/ΕΚ για την έγκριση της σύμβασης του Ρότερνταμ

Απόφαση 2006/730/ΕΚ για σύναψη της σύμβασης του Ρόττερνταμ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύμβαση:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2004.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση του Ρόττερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29-47)

Απόφαση 2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και τα φυτοφάρμακα (ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27-28)

Απόφαση 2006/730/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης του Ρόττερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (ΕΕ L 299 της 28.10.2006, σ. 23-25)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60-106)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 06.08.2020