Αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες (σύμβαση της Στοκχόλμης)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση της Στοκχόλμης περί έμμονων οργανικών ρύπων

Απόφαση 2006/507/ΕΚ — Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύμβαση απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Η σύμβαση ιδρύει:

Κάθε υπογράφον κράτος δύναται να αποχωρήσει από τη σύμβαση, τρία έτη αφότου αυτή τεθεί σε ισχύ, εφόσον καταθέσει γραπτή προειδοποίηση ενός έτους.

Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση με την έγκριση των κατωτέρω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2004.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έμμονοι οργανικοί ρύποι: Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα και βιομηχανικές διεργασίες. Παραμένουν ενεργοί για πολλά χρόνια, διασπείρονται ευρέως, βιοσυσσωρεύονται* και ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Βιοσυσσώρευση: Το φαινόμενο της συσσώρευσης εντός των ιστών ζώvτωv οργανισμών.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση της Στοκχόλμης περί έμμονων οργανικών ρύπων (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 3-29)

Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1-2)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45-77)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1021 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Σχετικά με την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση του δεύτερου σχεδίου εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους [COM(2018) 848 final της 4.1.2019]

Πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 37-71)

Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35-36)

τελευταία ενημέρωση 04.09.2020