Ασφάλεια προϊόντων: γενικοί κανόνες

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν αγαθά που πωλούνται στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν αγαθά που πωλούνται στην Ευρώπη.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Απαιτεί από τις εταιρείες αφενός να διασφαλίζουν ότι τα προς πώληση είδη είναι ασφαλή και αφετέρου να υιοθετούν μέτρα αποκατάστασης όταν περιέλθει στην αντίληψή τους ότι υφίσταται κάποια παράβαση.

Η οδηγία επίσης θεσπίζει ένα κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα*. Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να μοιράζονται άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων είναι απαραίτητα προκειμένου να αποσυρθούν τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Έχει τεθεί σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου του 2002.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Προϊόν: κάθε αντικείμενο που προορίζεται για πώληση ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές, ανεξαρτήτως αν είναι καινούριο, χρησιμοποιημένο ή ανασκευασμένο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2001/95/ΕΚ

15.1.2002

15.1.2004

ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4-17

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008

1.1.2010

-

ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30-47

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 14-92

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

2010/15/EE: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) (ΕΕ L 22 της 26.1.2010, σ. 1-64)

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ C 38 της 17.2.2009, σ. 11-14)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [COM(2008) 905 τελικό της 14ης Ιανουαρίου 2009]

Πρόταση - Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 87/357/ΕΟΚ και 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2013) 78 final της 13.2.2013]

Πρόταση - Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013) 75 final της 13.2.2013]

τελευταία ενημέρωση 14.09.2015