Κανόνες της ΕΕ για την έγκριση, εισαγωγή και παραγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2001/82/ΕΚ — ο κώδικας της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Ορίζει τους κανόνες της ΕΕ για την έγκριση, παρασκευή, εποπτεία, πώληση, διανομή και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων*.

Θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 από τις 28 Ιανουαρίου 2022.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατάργηση

Η οδηγία 2001/82/ΕΚ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 από τις 28 Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 18 Δεκεμβρίου 2001.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν: Κάθε ουσία ή σύνθεση ουσιών που χαρακτηρίζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ζώων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1-66)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/82/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43-167)

τελευταία ενημέρωση 07.07.2016