Κανόνες της ΕΕ για την έγκριση, εισαγωγή και παραγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση

Τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση πρέπει να τηρούν αυστηρές διαδικασίες έγκρισης για να αποδειχθεί ότι πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας. Επιπλέον, πρέπει να εξαλειφθούν διάφορες εθνικές διατάξεις για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

ΣΥΝΟΨΗ

Τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση πρέπει να τηρούν αυστηρές διαδικασίες έγκρισης για να αποδειχθεί ότι πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας. Επιπλέον, πρέπει να εξαλειφθούν διάφορες εθνικές διατάξεις για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ;

Συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες και ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την πώληση, την παραγωγή, την επισήμανση, την κατάταξη, τη διανομή και τη διαφήμιση στην ΕΕ των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2001.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης: συστήματα που έχουν θεσπιστεί για την εποπτεία των επιδράσεων των φαρμάκων, και ιδιαίτερα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παρενεργειών.

* Ομοιοπαθητικά προϊόντα: θεραπευτικά μέσα που βασίζονται στην ιδέα ότι το σώμα έχει την ικανότητα να αυτοθεραπεύεται, δηλαδή μια ουσία που προκαλεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας σε υγιή άτομα μπορεί να θεραπεύσει παρόμοια συμπτώματα σε άτομα που νοσούν.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2001/83/ΕΚ

18.12.2001

-

ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67-128

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2003/94/EΚ της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2003, περί θεσπίσεως των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο (Επίσημη Εφημερίδα L 262 της 14.10.2003, σ. 22-26)

Κατευθυντήριες γραμμές, της 5ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (Επίσημη Εφημερίδα C 343 της 23.11.2013, σ. 1-14)

Κατευθυντήριες γραμμές, της 19ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις αρχές ορθής πρακτικής για τη διανομή των δραστικών ουσιών για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (Επίσημη Εφημερίδα C 95 της 21.3.2015, σ. 1-9)

Κατευθυντήριες γραμμές, της 19ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την τυποποιημένη αξιολόγηση κινδύνου για την εξακρίβωση της κατάλληλης ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για έκδοχα φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (Επίσημη Εφημερίδα C 95 της 21.3.2015, σ. 10-13)

τελευταία ενημέρωση 06.08.2015